Temakoffers Belibje it wer no te keap

  Oantinkens oan eartiids kinne troch alle sintugen oppikt wurde. In geur, mar ek in foarwerp, in gefoel of in lûdsje kin dy wat yn it sin bringe út lang ferfleine tiid. By oantinkens hearre faak moaie ferhalen, dy't graach ferteld wurde troch âlderein en heard wurde troch de jongere generaasje. Dêrom binne ûnder de namme Belibje it wer fiif ferskillende temakoffers mei bypassend materiaal ûntwikkele.

  Yn elke koffer sit in praktyske ynstruksjekaart, in setsje praatplaten, boeken, digitaal materiaal sa as ferhalen, gedichten en links nei filmkes en in seleksje foarwerpen út de tiid fan doe dy't passe by it tema. De koffers binne yn te setten by groepsaktiviteiten mar ek foar in ien op ien petear of op de húskeamer.

  De koffers mei de tema's: Hânwurk, Skoalletiid, Alvestêdetocht, Muzyk en toaniel en Iten en drinken binne fan no ôf te keap by de Afûk. Klik op Belibje it wer yn de boppeste balke foar mear ynformaasje.

  Jou de ynformaasje stap-foar-stap en feroarje net hieltiid fan ûnderwerp.

  Mear tips

  Dûns - Jan Siebelink

  Dûns - Jan Siebelink

  Skreaun foar de Fryske Foarlêslunch en op 7 oktober 2016 foarlêzen troch Hylke Speerstra.

  Besjoch

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Yn 1972 hawwe se my frege oft ik behearder wurde woe fan it postkantoar yn Warkum. Ik miende dat ik net wer nei Warkum ta woe, mar it is der al fan kommen.

  Besjoch

  Jirpels

  Jirpels

  Gedicht: Us mem is gek op pasta, / ús heit hat leaver rys, / myn broer bestelt in pizza / ús pake fynt soks fiis. / Syn wrâld bestiet út jirpels

  Besjoch

  Keninginnedei: Nasjonale feestdei

  Keninginnedei: Nasjonale feestdei

  Keninginnedei is in nasjonale feestdei dy’t sûnt 1949 fierd wurdt op 30 april, de jierdei fan keninginne Juliana. Earder waard dizze dei fierd op 31 augustus, de jierdei fan har mem keninginne Wilhelmina.

  Besjoch

  Sline yn it ferline smaakvol eten en mooie herinneringen

  Sline yn it ferline smaakvol eten en mooie herinneringen

  Weet u dat nog, even het deksel van de pan omhoog en er een lekker hapje vlees uit prikken? Oppassen dat je je mond niet brandt en snel opeten, want voor je het weet wordt je betrapt. Sline, heet dat in het Fries. Het boek Sline yn it ferline biedt met korte anekdotes en verhalen de mogelijkheid om te 'slinen' in de herinneringen aan eten en eetmomenten van vroeger.

  Lês fierder

  Tema's:

  “Taal is zo veel meer dan woorden; taal geeft mensen een stem”

  “Taal is zo veel meer dan woorden; taal geeft mensen een stem”

  Us Dream in Leeuwarden is een ware smeltkroes van verschillende talen. Bij de kleinschalige woongroep voor mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of meervoudige beperking in Leeuwarden gebruiken bewoners en begeleiders een breed scala aan (streek)talen. Van het Fries en het Bildts tot het Gronings en Stadfries. Niet te vergeten de taal van de spraakcomputers. “Us Dream is een droom voor iedere taalliefhebber”, lachen Jildou Talsma en Sophia Tooi.

  Lês fierder

  Tema's:

  Deistich libben / Ferskaat

  Sline yn it ferline, oer sûn en smaakstjoerd iten

  Sline yn it ferline, oer sûn en smaakstjoerd iten

  Sline yn it ferline is in itensiedersboek fol gerjochten en ferhalen oer it iten fan eartiids

  Lês fierder

  Tema's:

  Iten en drinken / Deistich libben / Ferskaat

  Diel dizze side

  Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen