Frysk yn 'e soarch

  Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Mei it projekt Frysk yn 'e soarch stimulearje we professionals yn de soarch om it Frysk aktyf te brûken sadat soarchfregers yn harren memmetaal holpen wurde kinne troch soarch en wolwêzensprofessionals. Op de website Friesindezorg.frl stiet de meast resinte ynformaasje oer dit projekt. Dizze webside fan Dat wie doe sa bliuwt foarearst as databank beskikber. 

  Nim de tiid foar in petear.

  Mear tips

  Dûns - Jan Siebelink

  Dûns - Jan Siebelink

  Skreaun foar de Fryske Foarlêslunch en op 7 oktober 2016 foarlêzen troch Hylke Speerstra.

  Besjoch

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Yn 1972 hawwe se my frege oft ik behearder wurde woe fan it postkantoar yn Warkum. Ik miende dat ik net wer nei Warkum ta woe, mar it is der al fan kommen.

  Besjoch

  Jirpels

  Jirpels

  Gedicht: Us mem is gek op pasta, / ús heit hat leaver rys, / myn broer bestelt in pizza / ús pake fynt soks fiis. / Syn wrâld bestiet út jirpels

  Besjoch

  Oan de flecht is te sjen oft se aaien ha

  Oan de flecht is te sjen oft se aaien ha

  Oft aaisykjen in sport is? Ja, ik fyn it in echte sport. Je moatte it stadichoan leare. Lang net elkenien kin it. Der binne guon, dy ha der gjin ferstân fan en sille dat ek noait krije.

  Besjoch

  Sline yn it ferline smaakvol eten en mooie herinneringen

  Sline yn it ferline smaakvol eten en mooie herinneringen

  Weet u dat nog, even het deksel van de pan omhoog en er een lekker hapje vlees uit prikken? Oppassen dat je je mond niet brandt en snel opeten, want voor je het weet wordt je betrapt. Sline, heet dat in het Fries. Het boek Sline yn it ferline biedt met korte anekdotes en verhalen de mogelijkheid om te 'slinen' in de herinneringen aan eten en eetmomenten van vroeger.

  Lês fierder

  Tema's:

  “Taal is zo veel meer dan woorden; taal geeft mensen een stem”

  “Taal is zo veel meer dan woorden; taal geeft mensen een stem”

  Us Dream in Leeuwarden is een ware smeltkroes van verschillende talen. Bij de kleinschalige woongroep voor mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of meervoudige beperking in Leeuwarden gebruiken bewoners en begeleiders een breed scala aan (streek)talen. Van het Fries en het Bildts tot het Gronings en Stadfries. Niet te vergeten de taal van de spraakcomputers. “Us Dream is een droom voor iedere taalliefhebber”, lachen Jildou Talsma en Sophia Tooi.

  Lês fierder

  Tema's:

  Deistich libben / Ferskaat

  Sline yn it ferline, oer sûn en smaakstjoerd iten

  Sline yn it ferline, oer sûn en smaakstjoerd iten

  Sline yn it ferline is in itensiedersboek fol gerjochten en ferhalen oer it iten fan eartiids

  Lês fierder

  Tema's:

  Iten en drinken / Deistich libben / Ferskaat

  Diel dizze side