Oprop ynsamling materialen Belibje it wer

  Oantinkens oan eartiids kinne troch alle sintugen oppikt wurde. Soms giet it ûnbewust, mar kinst it ek bewust oproppe. By oantinkens hearre faak moaie ferhalen, dy't graach ferteld wurde. Dêrom wurde troch Dat wie doe sa mei 'Belibje it wer' fiif temakoffers mei bypassend materiaal ûntwikkele. Foar aktiviteitebegelieders en frijwilligers is sa'n temakoffer in hiel brûkber middel om mei âlderen yn petear te reitsjen. De koffers mei de tema's: Hânwurk en moade, Skoalletiid, Alvestêdetocht, Muzyk en toaniel en Iten en drinken moatte noch fold wurde. Dêrfoar freegje we jo help. Sjoch foar de materialenlist en de ynsammelpunten op Belibje it wer yn boppesteande balke.

  Nim de tiid foar in petear.

  Mear tips

  Dûns - Jan Siebelink

  Dûns - Jan Siebelink

  Skreaun foar de Fryske Foarlêslunch en op 7 oktober 2016 foarlêzen troch Hylke Speerstra.

  Besjoch

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Yn 1972 hawwe se my frege oft ik behearder wurde woe fan it postkantoar yn Warkum. Ik miende dat ik net wer nei Warkum ta woe, mar it is der al fan kommen.

  Besjoch

  Jirpels

  Jirpels

  Gedicht: Us mem is gek op pasta, / ús heit hat leaver rys, / myn broer bestelt in pizza / ús pake fynt soks fiis. / Syn wrâld bestiet út jirpels

  Besjoch

  Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

  Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

  Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

  Besjoch

  Sline yn it ferline smaakvol eten en mooie herinneringen

  Sline yn it ferline smaakvol eten en mooie herinneringen

  Weet u dat nog, even het deksel van de pan omhoog en er een lekker hapje vlees uit prikken? Oppassen dat je je mond niet brandt en snel opeten, want voor je het weet wordt je betrapt. Sline, heet dat in het Fries. Het boek Sline yn it ferline biedt met korte anekdotes en verhalen de mogelijkheid om te 'slinen' in de herinneringen aan eten en eetmomenten van vroeger.

  Lês fierder

  Tema's:

  “Taal is zo veel meer dan woorden; taal geeft mensen een stem”

  “Taal is zo veel meer dan woorden; taal geeft mensen een stem”

  Us Dream in Leeuwarden is een ware smeltkroes van verschillende talen. Bij de kleinschalige woongroep voor mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of meervoudige beperking in Leeuwarden gebruiken bewoners en begeleiders een breed scala aan (streek)talen. Van het Fries en het Bildts tot het Gronings en Stadfries. Niet te vergeten de taal van de spraakcomputers. “Us Dream is een droom voor iedere taalliefhebber”, lachen Jildou Talsma en Sophia Tooi.

  Lês fierder

  Tema's:

  Deistich libben / Ferskaat

  Sline yn it ferline, oer sûn en smaakstjoerd iten

  Sline yn it ferline, oer sûn en smaakstjoerd iten

  Sline yn it ferline is in itensiedersboek fol gerjochten en ferhalen oer it iten fan eartiids

  Lês fierder

  Tema's:

  Iten en drinken / Deistich libben / Ferskaat

  Diel dizze side

  Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen