Blog

De taal fan de artikels binne ôfhinklik fan de skriuwers. Is it Frysk de taal dy't de foarkar hat fan de skriuwer, dan sil syn artikel(s) ek frysktalich wêze. Is it Nederlânsk de taal dy't de foarkar hat, dan sil it artikel Nederlânsktalich skreaun wêze. Sa kin it ek foarkomme dat der immen yn wer in oare taal skriuwt oer taal yn de soarch.

 • "Taal is de sleutel tot de best mogelijke zorg"

  'En dêr wurd ik dan sa grimmitich fan.' Grimmitich: het is één van de eerste woorden die Michiel Dethmers, verslavingsarts KNMG bij Kliniek Vossenloo in Eelde noemt. "Vind daar maar eens een goede Nederlandse vertaling voor", knikt hij. "Onmogelijk." Vandaar dat Michiel in zijn werk bewust kiest om cliënten hun moedertaal te laten spreken. "Taal geeft meer dan wat dan ook houvast in onzekere tijden."

  Fierder lêze
 • Medische informatie duidelijk met animatie in eigen taal

  Pleatst op 19 december 2017

  ‘Als patiënten slecht nieuws krijgen van de arts, gaan de alarmbellen af en de luikjes dicht’ vertelt Ralph Koppers, longarts bij het MCL in Leeuwarden. Hij merkt in de praktijk dat de woorden van de arts vaak in een diepe put vallen of heel selectief worden opgenomen. Dat moest anders!

  Fierder lêze
 • Workshop Dat wie doe sa foar frijwilligers

  Pleatst op 11 december 2017

  Dat wie doe sa materiaal wurdt út de kast helle en ynset troch frijwilligers yn de soarch. De workshop wurdt fergees oanbean en duorret sa'n 1 oant 1,5 oere.

  Fierder lêze
 • Belibje it wer

  Pleatst op 25 september 2017

  ‘Belibje it wer’ is ûnderdiel fan it projekt Dat wie doe sa, dat materiaal yn de Fryske taal oanbiedt, rjochte op reminisinsje: it opheljen fan oantinkens. It is in mienskiplik projekt fan Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk.

  Fierder lêze
 • De strûper oan en spylje. Húskeamerteäter fan Theater Veder

  Pleatst op 15 augustus 2017

  Twa kear yn ’e moanne bringe Dora Huisman, Ytsje Noordenbos en Marijke van der Laan it boerelibben fan eartiids by de bewenners fan soarchsintrum Foswert yn Ferwert. Mei de strûper en de klompen oan bringe se de bewenners werom nei it libben fan eartiids.

  Fierder lêze
 • “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  Pleatst op 11 april 2017

  ‘Maatwurk dekt presys de lading fan alles wat wy hjir dogge’, legt Onno Hofstra uit. ‘Wy leverje tsjinsten op maat, mar ek produkten. De minsken dy’t hjir binne, binne allegearre unyk. Se hawwe op ien of oare wize in helpfraach, dêr’t wy ‘op maat’ mei omgeane. Wy biede har wurk en begelieding dy’t by harren past.’

  Fierder lêze
 • Taal om panyk en stress wei te nimmen

  Pleatst op 12 december 2016

  In noodsituaties is taal van groot belang. “Inoar goed ferstean kin letterlik fan libbensbelang wêze”, weet Janneke Mollema, verpleegkundige op de traumahelikopter van het UMCG in Groningen. “Yn stressfolle situaasjes falst automatysk werom op dyn memmetaal. Dat jildt foar pasjinten, mar ek foar helpferlieners.”

  Fierder lêze
 • Terug in de tijd met Dat wie doe sa

  Pleatst op 18 oktober 2016

  Foar de aktiviteiten mei de Frysktalige bewenners brûke we by Doniahiem de materialen fan Dat wie doe sa. Minsken fine it moai as sy har memmetaal heare.

  Fierder lêze
 • Elk contact is met taal verbonden

  Pleatst op 18 oktober 2016

  Daar is Ytsje Kramer, jeugdverpleegkundige bij de GGD Súdwest-Fryslân. Aan alles merk je dat hier een dame zit met een hart voor zorg én taal.

  Fierder lêze

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen