Blog

De taal fan de artikels binne ôfhinklik fan de skriuwers. Is it Frysk de taal dy't de foarkar hat fan de skriuwer, dan sil syn artikel(s) ek frysktalich wêze. Is it Nederlânsk de taal dy't de foarkar hat, dan sil it artikel Nederlânsktalich skreaun wêze. Sa kin it ek foarkomme dat der immen yn wer in oare taal skriuwt oer taal yn de soarch.

 • “Taal is zo veel meer dan woorden; taal geeft mensen een stem”

  Pleatst op 9 augustus 2018

  Us Dream in Leeuwarden is een ware smeltkroes van verschillende talen. Bij de kleinschalige woongroep voor mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of meervoudige beperking in Leeuwarden gebruiken bewoners en begeleiders een breed scala aan (streek)talen. Van het Fries en het Bildts tot het Gronings en Stadfries. Niet te vergeten de taal van de spraakcomputers. “Us Dream is een droom voor iedere taalliefhebber”, lachen Jildou Talsma en Sophia Tooi.

  Fierder lêze
 • Sline yn it ferline smaakvol eten en mooie herinneringen

  Pleatst op 9 augustus 2018

  Weet u dat nog, even het deksel van de pan omhoog en er een lekker hapje vlees uit prikken? Oppassen dat je je mond niet brandt en snel opeten, want voor je het weet wordt je betrapt. Sline, heet dat in het Fries. Het boek Sline yn it ferline biedt met korte anekdotes en verhalen de mogelijkheid om te 'slinen' in de herinneringen aan eten en eetmomenten van vroeger.

  Fierder lêze
 • "Taal is de sleutel tot de best mogelijke zorg"

  'En dêr wurd ik dan sa grimmitich fan.' Grimmitich: het is één van de eerste woorden die Michiel Dethmers, verslavingsarts KNMG bij Kliniek Vossenloo in Eelde noemt. "Vind daar maar eens een goede Nederlandse vertaling voor", knikt hij. "Onmogelijk." Vandaar dat Michiel in zijn werk bewust kiest om cliënten hun moedertaal te laten spreken. "Taal geeft meer dan wat dan ook houvast in onzekere tijden."

  Fierder lêze
 • Medische informatie duidelijk met animatie in eigen taal

  Pleatst op 19 december 2017

  ‘Als patiënten slecht nieuws krijgen van de arts, gaan de alarmbellen af en de luikjes dicht’ vertelt Ralph Koppers, longarts bij het MCL in Leeuwarden. Hij merkt in de praktijk dat de woorden van de arts vaak in een diepe put vallen of heel selectief worden opgenomen. Dat moest anders!

  Fierder lêze
 • Workshop Dat wie doe sa foar frijwilligers

  Pleatst op 11 december 2017

  Dat wie doe sa materiaal wurdt út de kast helle en ynset troch frijwilligers yn de soarch. De workshop wurdt fergees oanbean en duorret sa'n 1 oant 1,5 oere.

  Fierder lêze
 • Belibje it wer

  Pleatst op 25 september 2017

  ‘Belibje it wer’ is ûnderdiel fan it projekt Dat wie doe sa, dat materiaal yn de Fryske taal oanbiedt, rjochte op reminisinsje: it opheljen fan oantinkens. It is in mienskiplik projekt fan Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk.

  Fierder lêze
 • De strûper oan en spylje. Húskeamerteäter fan Theater Veder

  Pleatst op 15 augustus 2017

  Twa kear yn ’e moanne bringe Dora Huisman, Ytsje Noordenbos en Marijke van der Laan it boerelibben fan eartiids by de bewenners fan soarchsintrum Foswert yn Ferwert. Mei de strûper en de klompen oan bringe se de bewenners werom nei it libben fan eartiids.

  Fierder lêze
 • “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  Pleatst op 11 april 2017

  ‘Maatwurk dekt presys de lading fan alles wat wy hjir dogge’, legt Onno Hofstra uit. ‘Wy leverje tsjinsten op maat, mar ek produkten. De minsken dy’t hjir binne, binne allegearre unyk. Se hawwe op ien of oare wize in helpfraach, dêr’t wy ‘op maat’ mei omgeane. Wy biede har wurk en begelieding dy’t by harren past.’

  Fierder lêze
 • Taal om panyk en stress wei te nimmen

  Pleatst op 12 december 2016

  In noodsituaties is taal van groot belang. “Inoar goed ferstean kin letterlik fan libbensbelang wêze”, weet Janneke Mollema, verpleegkundige op de traumahelikopter van het UMCG in Groningen. “Yn stressfolle situaasjes falst automatysk werom op dyn memmetaal. Dat jildt foar pasjinten, mar ek foar helpferlieners.”

  Fierder lêze

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen