Folksferhalen yn it Friesch Dagblad

31 augustus 2015

It Friesch Deiblêd publisearret regelmjittich in searje mei folksferhalen.Yn de ôfrûne wiken wienen dat ferhalen fan Jantsjet de Vries út Tytsjerk. Dizze ferhalen binne bondele yn har twadde boek 'It is stjerrend wier, heite. Wier barde ferhalen út Fryslân.' In bondel mei in grut ferskaat oan ferhalen. Har earste boek giet oer de skiednis fan de Lytse Geast, in buorskip fan it doarp Tytsjerk. Mear ynformaasje oer de beide boeken stiet op de webside Lytse Geast: http://www.lytsegeast.nl/boek.phpMear ynformaasje oer de regionale krante Friesch Dagblad fine jo op harren webside: www.frieschdagblad.nl

It ferhaal 'Om 'e troudei hinne'. 

Foto: út it Friesch Dagblad it ferhaal 'Om 'e troudei hinne'. 

 

Diel dizze side