Privacy

Privacybelied www.datwiedoesa.nl fan de Afûk
Dizze side is foar it lêst oanpast op 10 septimber 2018.

Wy binne ús derfan bewust dat jo fertrouwen yn ús hawwe. Wy sjogge it dan ek as ús ferantwurdlikheid om jo privacy te beskermjen. Op dizze side litte wy jo witte hokker gegevens oft wy sammelje as jo ús website brûke, wêrom oft wy dy gegevens sammelje en hoe’t wy jo gebrûksûnderfining dêrmei ferbetterje. Op dy manier begripe jo presiis hoe’t wy wurkje.

Dit privacybelied is fan tapassing op de tsjinsten op www.datwiedoesa.nl fan de Afûk. Jo moatte jo der bewust fan wêze dat de Afûk net ferantwurdlik is foar it privacybelied fan oare sites en boarnen. Troch gebrûk te meitsjen fan dizze website jouwe jo oan dat jo it privacybelied akseptearje.

Stichting Afûk, gevestigd aan Boterhoek 3, 8911 DH Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Afûk
Boterhoek 3
8911 DH Leeuwarden
058-2343070
www.afuk.frl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Stichting Afûk met uw persoonsgegevens omgaat.Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:
1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Wij analyseren uw gedrag op de websites en/of apps om daarmee de websites en/of apps te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op onze websites en/of apps
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze websites, apps en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op viaynfo@afuk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen doorcomputerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Afûk) tussen zit.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Stichting Afûk op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gebruik besloten gedeelte website
Als u een klant van Stichting Afûk, dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u Stichting Afûk hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Stichting Afûk bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider Mailchimp, hostingpartij en IT- beheerder).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Op de sites en/of apps worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites.

Deze gegevens worden gebruikt om de websites en apps te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit
Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Op de websites zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Stichting Afûk geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Afûk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ynfo@afuk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ynfo@afuk.nl.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 5 september 2018.

Diel dizze side