Kontakt

Hawwe jo fragen of opmerkingen, dan kinne jo fansels altyd kontakt opnimme.


Kontaktformulier

* Ferplichte fjilden

Afûk
Dat wie doe sa
Postbus 53
8900 AB Ljouwert

Antwurdnûmer 5003 (in postsegel hoecht net)
8900 AB Ljouwert

Till. 058-2343070
Faks 058-2159475

www.afuk.nl
ynfo@afuk.nl

Afûk boek- en taalwinkel
Bûterhoeke 3
8911 DH Ljouwert

Iepeningstiden:
Moandeis o/m freeds fan 9.30 - 17.30 oere.
Sneons fan 10.30 - 17.00 oere.

Diel dizze side