Blog

De taal fan de artikels binne ôfhinklik fan de skriuwers. Is it Frysk de taal dy't de foarkar hat fan de skriuwer, dan sil syn artikel(s) ek frysktalich wêze. Is it Nederlânsk de taal dy't de foarkar hat, dan sil it artikel Nederlânsktalich skreaun wêze. Sa kin it ek foarkomme dat der immen yn wer in oare taal skriuwt oer taal yn de soarch.

 • Belibje it wer

  Pleatst op 25 september 2017

  ‘Belibje it wer’ is ûnderdiel fan it projekt Dat wie doe sa, dat materiaal yn de Fryske taal oanbiedt, rjochte op reminisinsje: it opheljen fan oantinkens. It is in mienskiplik projekt fan Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk.

  Fierder lêze
 • De strûper oan en spylje. Húskeamerteäter fan Theater Veder

  Pleatst op 15 augustus 2017

  Twa kear yn ’e moanne bringe Dora Huisman, Ytsje Noordenbos en Marijke van der Laan it boerelibben fan eartiids by de bewenners fan soarchsintrum Foswert yn Ferwert. Mei de strûper en de klompen oan bringe se de bewenners werom nei it libben fan eartiids.

  Fierder lêze
 • Terug in de tijd met Dat wie doe sa

  Pleatst op 18 oktober 2016

  Foar de aktiviteiten mei de Frysktalige bewenners brûke we by Doniahiem de materialen fan Dat wie doe sa. Minsken fine it moai as sy har memmetaal heare.

  Fierder lêze
 • Elk contact is met taal verbonden

  Pleatst op 18 oktober 2016

  Daar is Ytsje Kramer, jeugdverpleegkundige bij de GGD Súdwest-Fryslân. Aan alles merk je dat hier een dame zit met een hart voor zorg én taal.

  Fierder lêze
 • In bosk fan minsken, ynspiraasjejûnen

  Pleatst op 30 september 2015

  In bosk fan minsken is in ynspiraasjeprojekt rûn de jubileumfoarstelling Grûn. Oer falske susters, eigenwize heiten, pakes dy’t sketen litte en bysûndere famyljegeheimen In bosk fan minsken rint fan 14 oktober oant en mei 10 novimber.

  Fierder lêze
 • Folksferhalen yn it Friesch Dagblad

  Pleatst op 31 augustus 2015

  It Friesch Deiblêd publisearret regelmjittich in searje mei folksferhalen.Yn de ôfrûne wiken wienen dat ferhalen fan Jantsjet de Vries út Tytsjerk.

  Fierder lêze
 • It bûsboekje foar 2016, Lân fan kij, molke, tsiis en boerebûter

  Pleatst op 20 juli 2015

  It nije Fryske Bûsboekje is út! Dit jier is it tema: suvel. Frysker as dit wurdt it net. Al yn ‘e Midsieuwen gie Fryske bûter fia Harns nei Londen. It symboal fan Fryslân is de ko, dy’t symboalisearre wurdt troch Us Mem.

  Fierder lêze
 • Parfumerie van het Harlinger Verleden op reis!

  Pleatst op 11 juni 2015

  Vanaf 22 februari 2015 t/m 28 maart 2015 konden bezoekers van het Hannemahuis meedoen aan het project “Parfumerie van het Harlinger Verleden” en in de Gehoorzaal was de film “Harlinger luchtjes” non-stop te bekijken. Nu gaat de bijzondere koffer desgewenst op reis langs de zorgcentra in Friesland.

  Fierder lêze
 • Fertel it fierder
  oan kollega's en kunde

  Pleatst op 13 april 2015

  Op de website is in grut ferskaat oan oanbod te finen, fia Facebook diele wy eltse dei de moaiste mominten én ienris yn'e moanne ferstjoere wy in nijsbrief

  Fierder lêze

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen