Jirpels

Us mem is gek op pasta,
ús heit hat leaver rys,
myn broer bestelt in pizza
ús pake fynt soks fiis.
Syn wrâld bestiet út jirpels
dêr draait it om by him,
syn jirpelskilersmeske
skylt tinner noch as tin.

Op moandei yt er it Borgers
op tiisdei Reade Star
op woansdei Opperdoezen
op tongersdei Doré’s
op freed dan binne it Bildtstar
op sneon de Nicola’s
op snein skylt hy Irenes
en beppe seit :

Hawar!

In ierpel of in jirpel
der is gjin dei gelyk,
do bliuwst myn Eigenheimer
fol fleur en dynamyk!

Oare aktiviteiten by dit thema

Diel dizze side