Blog

De taal fan de artikels binne ôfhinklik fan de skriuwers. Is it Frysk de taal dy't de foarkar hat fan de skriuwer, dan sil syn artikel(s) ek frysktalich wêze. Is it Nederlânsk de taal dy't de foarkar hat, dan sil it artikel Nederlânsktalich skreaun wêze. Sa kin it ek foarkomme dat der immen yn wer in oare taal skriuwt oer taal yn de soarch.

 • Belibje it wer

  Pleatst op 25 september 2017

  ‘Belibje it wer’ is ûnderdiel fan it projekt Dat wie doe sa, dat materiaal yn de Fryske taal oanbiedt, rjochte op reminisinsje: it opheljen fan oantinkens. It is in mienskiplik projekt fan Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk.

  Fierder lêze
 • Terug in de tijd met Dat wie doe sa

  Pleatst op 18 oktober 2016

  Foar de aktiviteiten mei de Frysktalige bewenners brûke we by Doniahiem de materialen fan Dat wie doe sa. Minsken fine it moai as sy har memmetaal heare.

  Fierder lêze
 • Elk contact is met taal verbonden

  Pleatst op 18 oktober 2016

  Daar is Ytsje Kramer, jeugdverpleegkundige bij de GGD Súdwest-Fryslân. Aan alles merk je dat hier een dame zit met een hart voor zorg én taal.

  Fierder lêze
 • In bosk fan minsken, ynspiraasjejûnen

  Pleatst op 30 september 2015

  In bosk fan minsken is in ynspiraasjeprojekt rûn de jubileumfoarstelling Grûn. Oer falske susters, eigenwize heiten, pakes dy’t sketen litte en bysûndere famyljegeheimen In bosk fan minsken rint fan 14 oktober oant en mei 10 novimber.

  Fierder lêze
 • Folksferhalen yn it Friesch Dagblad

  Pleatst op 31 augustus 2015

  It Friesch Deiblêd publisearret regelmjittich in searje mei folksferhalen.Yn de ôfrûne wiken wienen dat ferhalen fan Jantsjet de Vries út Tytsjerk.

  Fierder lêze
 • Museum De Grutterswinkel wreidet út mei kolleksje keningshûs

  Pleatst op 24 juli 2015

  De hear Tom Bakker (91) sammelt al mear as fyftich jier alles fan it keningshûs. In part fan syn kolleksje is oant 20 septimber te besjen yn museum De Grutterswinkel.

  Fierder lêze
 • Parfumerie van het Harlinger Verleden op reis!

  Pleatst op 11 juni 2015

  Vanaf 22 februari 2015 t/m 28 maart 2015 konden bezoekers van het Hannemahuis meedoen aan het project “Parfumerie van het Harlinger Verleden” en in de Gehoorzaal was de film “Harlinger luchtjes” non-stop te bekijken. Nu gaat de bijzondere koffer desgewenst op reis langs de zorgcentra in Friesland.

  Fierder lêze
 • Museumtip: de Grutterswinkel yn Ljouwert

  Pleatst op 26 mei 2015

  It museum bestiet út feskillende romten dy't hast allegear frij tagonglik binne. Yn de eardere wenkeamers wurdt in farsk kopke kofje of tee skonken mei oranjekoeke en in écht Frysk dúmke.

  Fierder lêze

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen