Oprop: smoute ferhalen by streekgerjochten

  Wy binne op syk nei eigensinnige ferhalen by âlde resepten. Wy sammelje de reseptuer, mar fral ek moaie oantinkens oan bygelyks drankjes, haadgerjochten, lekkere koeken en hapkes út ferskillende streken fan Fryslân.

  Hawwe jo in moai ferhaal oer it iten dat bewarre bleau yn de kelder, de woarst yn de rookkast, in moai ferhaal by de krystpudding, it heamiel yn ’e simmer of luiewievenkost? Of komme der oantinkens boppe oan gerjochten lykas trommelkoeke, hite bliksem of it jierdeisiten?
  Wy hearre se graach fan jo!

  De resepten en ferhalen wurde sammele en sille de basis wêze foar in nij resept, mei spesjaal omtinken foar de spesifike smaak fan dat streekgerjocht.

  Fertel it ús en stjoer it nei datwiedoesa@gmail.com.

  Projekt 'De smaak te pakken krije'

  Skriuw de wichtige ôfspraken foar de wissichheid op.

  Mear tips

  Dûns - Jan Siebelink

  Dûns - Jan Siebelink

  Skreaun foar de Fryske Foarlêslunch en op 7 oktober 2016 foarlêzen troch Hylke Speerstra.

  Besjoch

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Yn 1972 hawwe se my frege oft ik behearder wurde woe fan it postkantoar yn Warkum. Ik miende dat ik net wer nei Warkum ta woe, mar it is der al fan kommen.

  Besjoch

  Jirpels

  Jirpels

  Gedicht: Us mem is gek op pasta, / ús heit hat leaver rys, / myn broer bestelt in pizza / ús pake fynt soks fiis. / Syn wrâld bestiet út jirpels

  Besjoch

  Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

  Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

  Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

  Besjoch

  Belibje it wer

  Belibje it wer

  ‘Belibje it wer’ is ûnderdiel fan it projekt Dat wie doe sa, dat materiaal yn de Fryske taal oanbiedt, rjochte op reminisinsje: it opheljen fan oantinkens. It is in mienskiplik projekt fan Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk.

  Lês fierder

  Tema's:

  Beroppen / Sjonge en spylje / Deistich libben / Skoalle / Iten en drinken / Sport / Ferskaat

  De strûper oan en spylje. Húskeamerteäter fan Theater Veder

  De strûper oan en spylje. Húskeamerteäter fan Theater Veder

  Twa kear yn ’e moanne bringe Dora Huisman, Ytsje Noordenbos en Marijke van der Laan it boerelibben fan eartiids by de bewenners fan soarchsintrum Foswert yn Ferwert. Mei de strûper en de klompen oan bringe se de bewenners werom nei it libben fan eartiids.

  Lês fierder

  Tema's:

  It libben rûn / Feest en feestdagen / Sjonge en spylje / Deistich libben

  “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  ‘Maatwurk dekt presys de lading fan alles wat wy hjir dogge’, legt Onno Hofstra uit. ‘Wy leverje tsjinsten op maat, mar ek produkten. De minsken dy’t hjir binne, binne allegearre unyk. Se hawwe op ien of oare wize in helpfraach, dêr’t wy ‘op maat’ mei omgeane. Wy biede har wurk en begelieding dy’t by harren past.’

  Lês fierder

  Tema's:

  Diel dizze side

  Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen