Tutte mei de linten

  Yn 1955 ferskynde de earste printinge fan it skriuwersdebút fan Diet Huber: "Tutte mei de linten". Op slach wie dit boek foar bern fan fiif oant fiifennjoggentich jier in echte klassiker. De humor en boartlikens, de muzikaliteit fan dizze berneferzen en de tiidleaze printsjes meitsje fan dit boek fan Diet Huber (1924-2008) in bliuwend geskink.

  Diet Huber skreau yn it Frysk en it Nederlânsk. Har hiele wurk, fan De Teltsjebeam en De Mâlbroekmich oant en mei har gruttere proazawurken lykas Rinske en de stoomtram en Nûmer alve, hat har in bliuwend plak yn de berneliteratuer fan beide talen besoarge.

  Ferskes- en printsjesboek fan Diet Huber

  Bijna de helft (48%) van de zorgvragers zei dat ze in zorgsituaties het liefst altíjd in de moedertaal spreken.

  Mear tips

  Nei skoalle yn in omkearde winterjas

  Nei skoalle yn in omkearde winterjas

  Ik hie in ‘omkearde’ winterjas. Dy hie ús mem sels makke út in âld jas fan ús heit. Se hie der sa’n protte wurk fan hân, dat doe’t in slip fan dy jas yn myn fytstsjil rekke en it allegear gatsjes wie, doarst ik dat thús net heal te fertellen.

  Besjoch

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Yn 1972 hawwe se my frege oft ik behearder wurde woe fan it postkantoar yn Warkum. Ik miende dat ik net wer nei Warkum ta woe, mar it is der al fan kommen.

  Besjoch

  Jirpels

  Jirpels

  Gedicht: Us mem is gek op pasta, / ús heit hat leaver rys, / myn broer bestelt in pizza / ús pake fynt soks fiis. / Syn wrâld bestiet út jirpels

  Besjoch

  Fryslân 4045 | De loftoarloch

  Fryslân 4045 | De loftoarloch

  Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

  Besjoch

  Koorddansen op de taal

  Koorddansen op de taal

  Wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven? Met deze zingevingsvragen heeft Tjeerd van der Meer van Jeugdhulp Friesland dagelijks te maken.

  Lês fierder

  Tema's:

  Frysk wurdt in wichtich fak by soarchopliedings

  Frysk wurdt in wichtich fak by soarchopliedings

  It Frysk wurdt in wichtich karfak by de soarch- en wolwêzenopliedings fan ROC Friese Poort en it Friesland College.

  Lês fierder

  Tema's:

  "Lit jo spultsje mar efkes sjen."

  Bij de urologiepoli moeten patiënten met de billen bloot. Uroloog Thomas Müller (Nij Smellinghe) gebruikt de Friese taal om de spanning te doorbreken.

  Lês fierder

  Tema's:

  Diel dizze side

  Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen