Tutte mei de linten

  Yn 1955 ferskynde de earste printinge fan it skriuwersdebút fan Diet Huber: "Tutte mei de linten". Op slach wie dit boek foar bern fan fiif oant fiifennjoggentich jier in echte klassiker. De humor en boartlikens, de muzikaliteit fan dizze berneferzen en de tiidleaze printsjes meitsje fan dit boek fan Diet Huber (1924-2008) in bliuwend geskink.

  Diet Huber skreau yn it Frysk en it Nederlânsk. Har hiele wurk, fan De Teltsjebeam en De Mâlbroekmich oant en mei har gruttere proazawurken lykas Rinske en de stoomtram en Nûmer alve, hat har in bliuwend plak yn de berneliteratuer fan beide talen besoarge.

  Ferskes- en printsjesboek fan Diet Huber

  Meitsje gebrûk fan mimyk en natuerlik gebaren.

  Mear tips

  Dûns - Jan Siebelink

  Dûns - Jan Siebelink

  Skreaun foar de Fryske Foarlêslunch en op 7 oktober 2016 foarlêzen troch Hylke Speerstra.

  Besjoch

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Yn 1972 hawwe se my frege oft ik behearder wurde woe fan it postkantoar yn Warkum. Ik miende dat ik net wer nei Warkum ta woe, mar it is der al fan kommen.

  Besjoch

  Jirpels

  Jirpels

  Gedicht: Us mem is gek op pasta, / ús heit hat leaver rys, / myn broer bestelt in pizza / ús pake fynt soks fiis. / Syn wrâld bestiet út jirpels

  Besjoch

  Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

  Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

  Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

  Besjoch

  “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  ‘Maatwurk dekt presys de lading fan alles wat wy hjir dogge’, legt Onno Hofstra uit. ‘Wy leverje tsjinsten op maat, mar ek produkten. De minsken dy’t hjir binne, binne allegearre unyk. Se hawwe op ien of oare wize in helpfraach, dêr’t wy ‘op maat’ mei omgeane. Wy biede har wurk en begelieding dy’t by harren past.’

  Lês fierder

  Tema's:

  Taal om panyk en stress wei te nimmen

  Taal om panyk en stress wei te nimmen

  In noodsituaties is taal van groot belang. “Inoar goed ferstean kin letterlik fan libbensbelang wêze”, weet Janneke Mollema, verpleegkundige op de traumahelikopter van het UMCG in Groningen. “Yn stressfolle situaasjes falst automatysk werom op dyn memmetaal. Dat jildt foar pasjinten, mar ek foar helpferlieners.”

  Lês fierder

  Tema's:

  Elk contact is met taal verbonden

  Elk contact is met taal verbonden

  Daar is Ytsje Kramer, jeugdverpleegkundige bij de GGD Súdwest-Fryslân. Aan alles merk je dat hier een dame zit met een hart voor zorg én taal.

  Lês fierder

  Tema's:

  Deistich libben / Ferskaat

  Diel dizze side

  Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen