Oprop: smoute ferhalen by streekgerjochten

  Wy binne op syk nei eigensinnige ferhalen by âlde resepten. Wy sammelje de reseptuer, mar fral ek moaie oantinkens oan bygelyks drankjes, haadgerjochten, lekkere koeken en hapkes út ferskillende streken fan Fryslân.

  Hawwe jo in moai ferhaal oer it iten dat bewarre bleau yn de kelder, de woarst yn de rookkast, in moai ferhaal by de krystpudding, it heamiel yn ’e simmer of luiewievenkost? Of komme der oantinkens boppe oan gerjochten lykas trommelkoeke, hite bliksem of it jierdeisiten?
  Wy hearre se graach fan jo!

  De resepten en ferhalen wurde sammele en sille de basis wêze foar in nij resept, mei spesjaal omtinken foar de spesifike smaak fan dat streekgerjocht.

  Fertel it ús en stjoer it nei datwiedoesa@gmail.com.

  Projekt 'De smaak te pakken krije'

  Het merendeel van de zorgvragers vindt het prettig om de eigen taal te kunnen spreken: 92%.

  Mear tips

  Dûns - Jan Siebelink

  Dûns - Jan Siebelink

  Skreaun foar de Fryske Foarlêslunch en op 7 oktober 2016 foarlêzen troch Hylke Speerstra.

  Besjoch

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

  Yn 1972 hawwe se my frege oft ik behearder wurde woe fan it postkantoar yn Warkum. Ik miende dat ik net wer nei Warkum ta woe, mar it is der al fan kommen.

  Besjoch

  Jirpels

  Jirpels

  Gedicht: Us mem is gek op pasta, / ús heit hat leaver rys, / myn broer bestelt in pizza / ús pake fynt soks fiis. / Syn wrâld bestiet út jirpels

  Besjoch

  Ien maaiefeest: Keulen hat fluite

  Ien maaiefeest: Keulen hat fluite

  Wat ik my noch fan de 1 maaie-feesten yn it sin bringe kin? Dat wy as bern yn optocht troch de Legean fytsten, mei in bakje foarop, dêr’t in leuze op stie: De strijders voor de toekomst.

  Besjoch

  'Smoute ferhalen' bij streekgerechten

  'Smoute ferhalen' bij streekgerechten

  We zijn op zoek naar eigenzinnige verhalen bij oude recepten. We verzamelen de receptuur, maar vooral ook mooie aandenkens aan bijvoorbeeld drankjes, hoofdgerechten, lekkere gebakjes en hapjes uit verschillende streken van Friesland.

  Lês fierder

  Tema's:

  Feest en feestdagen / Iten en drinken

  “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  ‘Maatwurk dekt presys de lading fan alles wat wy hjir dogge’, legt Onno Hofstra uit. ‘Wy leverje tsjinsten op maat, mar ek produkten. De minsken dy’t hjir binne, binne allegearre unyk. Se hawwe op ien of oare wize in helpfraach, dêr’t wy ‘op maat’ mei omgeane. Wy biede har wurk en begelieding dy’t by harren past.’

  Lês fierder

  Tema's:

  Taal om panyk en stress wei te nimmen

  Taal om panyk en stress wei te nimmen

  In noodsituaties is taal van groot belang. “Inoar goed ferstean kin letterlik fan libbensbelang wêze”, weet Janneke Mollema, verpleegkundige op de traumahelikopter van het UMCG in Groningen. “Yn stressfolle situaasjes falst automatysk werom op dyn memmetaal. Dat jildt foar pasjinten, mar ek foar helpferlieners.”

  Lês fierder

  Tema's:

  Diel dizze side

  Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen