Blog

De taal fan de artikels binne ôfhinklik fan de skriuwers. Is it Frysk de taal dy't de foarkar hat fan de skriuwer, dan sil syn artikel(s) ek frysktalich wêze. Is it Nederlânsk de taal dy't de foarkar hat, dan sil it artikel Nederlânsktalich skreaun wêze. Sa kin it ek foarkomme dat der immen yn wer in oare taal skriuwt oer taal yn de soarch.

 • Belibje it wer

  Pleatst op 25 september 2017

  ‘Belibje it wer’ is ûnderdiel fan it projekt Dat wie doe sa, dat materiaal yn de Fryske taal oanbiedt, rjochte op reminisinsje: it opheljen fan oantinkens. It is in mienskiplik projekt fan Leppehiem, Friese Poort, Hof & Hiem en de Afûk.

  Fierder lêze
 • De strûper oan en spylje. Húskeamerteäter fan Theater Veder

  Pleatst op 15 augustus 2017

  Twa kear yn ’e moanne bringe Dora Huisman, Ytsje Noordenbos en Marijke van der Laan it boerelibben fan eartiids by de bewenners fan soarchsintrum Foswert yn Ferwert. Mei de strûper en de klompen oan bringe se de bewenners werom nei it libben fan eartiids.

  Fierder lêze
 • “De minsken binne hjir allegearre bysûnder en unyk”

  Pleatst op 11 april 2017

  ‘Maatwurk dekt presys de lading fan alles wat wy hjir dogge’, legt Onno Hofstra uit. ‘Wy leverje tsjinsten op maat, mar ek produkten. De minsken dy’t hjir binne, binne allegearre unyk. Se hawwe op ien of oare wize in helpfraach, dêr’t wy ‘op maat’ mei omgeane. Wy biede har wurk en begelieding dy’t by harren past.’

  Fierder lêze
 • Taal om panyk en stress wei te nimmen

  Pleatst op 12 december 2016

  In noodsituaties is taal van groot belang. “Inoar goed ferstean kin letterlik fan libbensbelang wêze”, weet Janneke Mollema, verpleegkundige op de traumahelikopter van het UMCG in Groningen. “Yn stressfolle situaasjes falst automatysk werom op dyn memmetaal. Dat jildt foar pasjinten, mar ek foar helpferlieners.”

  Fierder lêze
 • Terug in de tijd met Dat wie doe sa

  Pleatst op 18 oktober 2016

  Foar de aktiviteiten mei de Frysktalige bewenners brûke we by Doniahiem de materialen fan Dat wie doe sa. Minsken fine it moai as sy har memmetaal heare.

  Fierder lêze
 • Elk contact is met taal verbonden

  Pleatst op 18 oktober 2016

  Daar is Ytsje Kramer, jeugdverpleegkundige bij de GGD Súdwest-Fryslân. Aan alles merk je dat hier een dame zit met een hart voor zorg én taal.

  Fierder lêze
 • Koorddansen op de taal

  Pleatst op 26 april 2016

  Wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven? Met deze zingevingsvragen heeft Tjeerd van der Meer van Jeugdhulp Friesland dagelijks te maken.

  Fierder lêze
 • "Lit jo spultsje mar efkes sjen."

  Pleatst op 25 februari 2016

  Bij de urologiepoli moeten patiënten met de billen bloot. Uroloog Thomas Müller (Nij Smellinghe) gebruikt de Friese taal om de spanning te doorbreken.

  Fierder lêze
 • Frysk wurdt in wichtich fak by soarchopliedings

  Pleatst op 25 februari 2016

  It Frysk wurdt in wichtich karfak by de soarch- en wolwêzenopliedings fan ROC Friese Poort en it Friesland College.

  Fierder lêze

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen