Mei de bus

Eartiids hie lang net iderien in eigen auto om mei te reizgjen of eat te ferfieren. Foar de koartere ritsjes koe men mei de fyts wol ta, mar om fierder te reizgjen namen jo de bus of de trein. Wy beheine ús hjir ta it reizgjen mei de bus. Hawwe de dielnimmers sels ek mei de bus reizge en wat binne harren herinneringen dêroan.

Rjochtsboppe neist de tekst fine jo de opdrachtkaart om as pdf  te downloaden. 

 

 

Oare aktiviteiten by dit thema

Diel dizze side