Praat mar Frysk - opblaaslippen

Bestel se gau want sy fljogge de doar út, dy tútsjes fan Doutzen. Blaas 'm op, sykje in leuk stekje en plak de lippen op mei de sûchnap. En lit Praat mar Frysk witte wêrst de opblaaslippen opplakt hast troch der in foto of filmke fan te meitsjen. Dy sette wy dan wer op de site fansels!

Bestel produkt

Diel dizze side