Foarlêzen - foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen (OP=OP).

Ferhaleboekje fan 2014 

De ferhalen: 

Auck Peanstra, ‘Ruilferkaveling’

Margryt Poortstra, ‘Kleur’

Janny van der Molen, ‘In tomme foar Durk’

Douwe Kootstra, ‘Oranje’

Henk van der Veer, ‘Deur ut stinkrioal fan Sneek’ 

 

Fergees boekje - allinnich ferstjoerskosten of op te heljen by de Afûk boek- en kadowinkel.  

By opheljen ûntfange jo fan ús berjocht oer wannear't de bestelling klearstiet. 

Foar in soarchsintrum kin maksimaal 50 boekjes besteld wurde. 

De ferhalen út de foarlêsboekjes fan de ôfrûne 6 jier binne no werom te finen op ús website. Dus ek al binne de boekjes op, de ferhalen binne der noch wol! Sjoch hjir foar it oersjoch mei de ferhalen. 

 

Bestel produkt

Diel dizze side