Dat wie doe sa,
diel 1: Skoalle

€ 17,50

De Beltsjeblomrige is ûntwikkele foar aktiviteitebegelieders en frijwilligers yn fersoargingstehuzen, mar likegoed geskikt foar gebrûk bûten de âldereintehuzen.Yn it boek Skoalle binne û.o. ferhalen, gedichten en fraachpetearen opnommen dy’t de skoalletiid fan de âlderein fan no sintraal stelle. De rigewurdt skreaun troch Baukje Wytsma en Akky van der Veer.

Bestel produkt

Diel dizze side