Dat wie doe sa,
diel 2: Beroppen

€ 4,95

De Beltsjeblomrige is ûntwikkele foar aktiviteitebegelieders en frijwilligers yn fersoargingstehuzen, mar likegoed geskikt foar gebrûk bûten de âldereintehuzen.Mei û.o. ynterviews mei in slachter,in boere-arbeider, in bakker,in baker, in smid, ferskes en noch folle mear...

Bestel produkt

Diel dizze side