Winner Dat wie doe sa-pakket

27 november 2014

De ynskriuwers fan de nijsbrief makken kâns op in moai pakket. De winner fan dit Datwiedoesa-pakket is mefrou Djoeke Postma, frijwilligster op de deifersoarging fan it Suyderhuys yn Surhústerfean.

Fan herte lokwinske

Mefrou Postma hat it folgjende pakket wûn:

 

Diel dizze side