Streektaalweek UMCG

12 maart 2015

Fan moandei 16 o/m freed 20 maart is it Streektaalweek yn it UMCG. Meiwurkers en besikers kinne rêstich Frysk prate. Oan buttons, dy't omparte wurde by de polykliniken, kinst sjen wa't hokfoar streektaal ferstiet. Fansels kin it ek it Grunnegs, of Drents!

De Streektaalweek wurdt organisearre troch it UMCG yn gearwurking mei de Afûk, it Huus van de Taol en it Huis van de Groninger Cultuur.

Folgje it ferrin fan de Streektaalweek fia facebook.

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen