Kornelis Bijlsma, fysioterapeut yn de Westereen

29 oktober 2014

Praat-mar-Frysk gie op besite by Kornelis Bijlsma. Hy is fysioterapeut by De Vesteynde yn de Westereen. Wat hawwe sy dêr mei taal yn 'e soarch?

Diel dizze side

Skriuw jo yn om as earste op de hichte te wêzen