It MCL praat ek Frysk!

24 november 2014

Sis no sels, it is dochs noflik om je yn je eigen taal út te drukken. Seker yn in sikehûs. En dat kin, ek yn it MCL! En om dat te fieren, gie it tiim fan Praat mar Frysk ferline wike mei in karre fol opblaaslippen it MCL yn Ljouwert troch!

 

Diel dizze side