fragelist

7 november 2014

Tongersdei 6 novimber wie der wer in DAT WIE DOE SA-sympoasium. Moai dat jo der ek by oanwêzich wienen! Om it oanbod te ferbetterjen soenen wy graach fan alle besikers de folgjende fragen beändere hawwe wolle.
Moai dat jo dêroan meiwurkje wolle. Hjir fine jo de fragenlist. It ynfoljen fan de fragenlist duorret in lytse 5 minuten en jo helpe ús de tige mei. Alfêst tige tank foar jo tiid!

mei freonlike groetnis,

Sjoukje, Lineke en Fokke fan Datwiedoesa.

Diel dizze side