Fertel it fierder

13 april 2015

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen en harren bern of bernsbern, mar ek foar professionals yn de soarch dy't op syk binne nei materialen of ynspiraasje. Op de website is in grut ferskaat oan oanbod te finen, fia Facebook diele wy eltse dei de moaiste mominten én ienris yn'e moanne ferstjoere wy in nijsbrief mei nijs oer taal yn'e soarch, moaie ferhalen en nijsgjirrige aktiviteiten. Fertel it dêrom fierder, like ús op Facebook en jou jo hjirûnder op foar de nijsbrief.

Diel dizze side