Erik fynt help foar syn mem

2 maart 2015

Eriks’s mem Tine wennet yn in Apeldoorns soarchsintrum. Sy is oan it deminearjen, en dêrtroch kin se op dit stuit allinnich noch mar Frysk prate. It Frysk is Tine har memmetaal, in taal dy’t Erik sels net praat. Nei in oprop fan Omroep GelderlandHart van NederlandPraat mar Frysk en Dat wie doe sa hawwe minsken massaal harren help oanbean. 

Wêrûnder Hennie en Jaap Wiersema. Sy hawwe mem Tine moette yn it soarchsintrum. It echtpear is bekend mei demintens en wol Erik graach helpe. Dêrneist fine Hennie en Jaap it tige gesellich om as tolk op te treden!

 

Lês hjir oer de oprop dy't Erik foar syn mem dien hat. 

 

Diel dizze side