Doaitse Wilbers
Ginekolooch MCL

10 november 2014

In dokter stiet heel ticht by de pasjint. By Praat mar Frysk wienen se ek wol benijd hoe't dat no eins sit mei taal yn 'e soarch. Neffens ginekolooch Doaitse Wilbers fan it MCL is taal ferskriklik belangryk yn 'e relaasje mei de pasjint en dêrom praat hy ek Frysk!

Diel dizze side