Sport spultsje

 

Hokker atribút heart by hokker sport? 

By de download fine jo de pdf om it spultsje te printsjen. 

 

Antwurden: 

1 = Tennis, 2 = Gymnastyk, 3 = Keatse,

4 = Fuotbalje, 5 = Aaisykje, 6 = Skake,

7 = Skûtsjesile, 8 = Kuorbalje, 9 = Reedride,

10 = Hurdfytse, 11 = Biljerte, 12 = Damje.

 

Ut it Dat wie doe sa rigeboek Sport foar € 4,95. 

Oanbieding! Fiif boeken út de rige foar € 19,95: Datwiedoesa-rige 

 (rige-boek Skoalle is útferkocht)

 

 

Oare aktiviteiten by dit thema

Diel dizze side