Muzyk: Fragmint út de Skotse Trije

Hup! sûpengroattenbrij
en ik sil dy wol krije!
Hup! sûpengroattenbrij
en krije sil ik dij!
Hjoed meie wy de fleur wol lije,
hjoed wolle wy ris wille ha!
Pibe en Sibbel, Djûke en Sije,
Ultsje en Japke en mear dêr ta.
Hup! sûpengroattenbrij
en ik sil dy wol krije!
Hup! sûpengroattenbrij
en krije sil ik dij!

út: Fryslân sjongt, 11e printinge, Afûk, Ljouwert 2000

Oare aktiviteiten by dit thema

Diel dizze side