Kofje yn it ferline

Dit filmke is ôfkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân. Besjoch hjirnjonken foar it filmke. 

Oare aktiviteiten by dit thema

Diel dizze side