Lytse tún

 

 

Lytse tún 

 

Us mem hie mar in lytse tún,

mar nearne bloeiden sa de floksen

en wie it stek sa ticht begroeid

mei lathyrus. Tichtby de âlde muorre

noch de daaljes: read-fermiljoen,

ljochtgiel en pears. Op ús blaustiennen

stoepe lei buorman syn lavindel, slaad,

rabarber. As it de tiid wie, ek faak

wat tûken fan de nagelbeam. Dêr yn ús

lytse tún en yn de finsterbanken

bloeiden ús mem har blommen sa.

 

Baukje Wytsma

Oare aktiviteiten by dit thema

Diel dizze side