Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

As ik it keatsen net hie, wie ik in deade amtner wurden

As ik it keatsen net hie, wie ik in deade amtner wurden

Frans Helfrich (rjochts) - 1920

Ik haw it keatsen fan ús heit leard, ik moast altyd mei om te oefenjen, wy keatsten dan op it fjild by de Singel. Ik moast efteryn it perk stean.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Kuorbaljen: Denk om Mattie, zij schiet van verre

Kuorbaljen: Denk om Mattie, zij schiet van verre

Mattie Zwart-Pool (midden) - 1923

Wy wiene as trettjinjierrigen fan it doarp allegear tagelyk begûn mei kuorbaljen en letter hawwe wy jierren mei deselde ploech spile. Dat wie echt in hiel hecht team.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Ik libbe foar it biljerten

Ik libbe foar it biljerten

Henk van der Veer - 1938

Yn ús rûnte en hjir yn it doarp wiene je in útsûndering as je oan biljerten diene. Der waard hjir keatst en fuotballe, en biljerte yn in kafee, dat koe hielendal net.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Keatspublyk

Keatspublyk

Baukje Wytsma

Gedicht - Keatspublyk: Deun op mekoar op ‘e banken, / ienriedich en mei ynholden emoasjes, / befolket it keatspublyk de Fryske arena’s

Fierder lêze

Tema's: Sport

Oranje - Douwe Kootstra

Oranje - Douwe Kootstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Deistich libben / It libben rûn / Feest en feestdagen

Gymnastyk is myn lust en myn libben

Gymnastyk is myn lust en myn libben

Geartsje Bottema-Santema - 1931

Yn de earste klasse fan de legere skoalle kaam ik al op gymnastyk yn Wurdum, by KDO (Kracht door Oefening). Ik fûn it fuortdaliks prachtich: gymnastyk, dat diest meielkoar en dat fûn ik eins noch it aldermoaiste.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Ik fyn dat mienskiplike fan fuotbaljen sa moai

Ik fyn dat mienskiplike fan fuotbaljen sa moai

Siep Hettinga - 1920

Wannear’t ik mei fuotbaljen begûn bin? Ik fuotballe eins altyd al. Mei tennisballen, dy’t wy út de sleat fisken, wy wennen neist de tennisbaan.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Hindeloopen Klederdracht

Hindeloopen Klederdracht

Piet Suir (1953) en Rigtje Wassenaar (1954)

Een compilatie van oude kleurenbeelden over Hindelooper klederdracht van de filmmakers Piet Suir (1953) en Rigtje Wassenaar (1954).

Fierder lêze

Tema's: Sport / Ferskaat

Tocht 1956

Tocht 1956

Tsjits Peanstra

Gedicht Alvestêdetocht: Tocht 1956 - It is al mear as fjirtich jier ferlyn / dat wy te wachtsjen stiene foar de tocht, / reserveredens op ’e rêch, ’t giet oan / it is noch tsjuster yn de iere moarn

Fierder lêze

Tema's: Sport

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Sjonge en spylje / Feest en feestdagen / Natoer / Ferskaat

Sport spultsje

Sport spultsje

Hokker atribút heart by hokker sport? In sport spultsje!

Fierder lêze

Tema's: Sport

Troch de knibbels en ien-twa-trije-fuort!

Troch de knibbels en ien-twa-trije-fuort!

Tsjits Jonkman-Nauta - 1924

Pake Jolle Nauta wenne yn Grou en kaam faak by ús. Hy wie tige wiis mei my en fûn it moai dat ik sa reedride koe. Ik wie lyts fan stik, mar o sa fûleindich.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Aaisykje

Aaisykje

Baukje Wytsma - út: Kom mei in koer, Friese Pers Boekerij bv 2001

Gedicht: Aaisykje - Heit, wêrom hasto my dyn dreamen net ferteld? / Nosto der net mear bist, wit ik fan neat. Hast / kikkerts fongen by de tsjerkhôfsleat? Lake dyn / mem doe’st fytse koest? / Wiest bang yn ‘t tsjuster?

Fierder lêze

Tema's: Sport / Natoer

De sjarme fan 'e Snitswike - Geart Tigchelaar

De sjarme fan 'e Snitswike - Geart Tigchelaar

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Sport / Ferskaat / It libben rûn / Leafde

Diel dizze side