Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Piano en fioele

Piano en fioele

Ofkomstich fan de dvd Sjonge en Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje

Beppe Styntsje

Beppe Styntsje

Wibren Altena - út: De laitsjende wierheid
Utjouwerij A.J. Osinga, Drachten/Ljouwert 1990

Gedicht: Beppe Styntsje - Beppe Styntsje rûn foar in bakker / mei in swiere bôlekoer. / Hoe’t it koe, mar de earme stakker / hâlde wyks ek noch wat oer.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje

Wat in feest!

Wat in feest!

Troch de leafde (op papier) te beskriuwen, komme oantinkens sterker nei boppe. Dat wurdt noch ris fersterke troch it mei elkoar te bepraten.

Fierder lêze

Tema's: Leafde / Feest en feestdagen / Deistich libben / Sjonge en spylje

Foardrage wie myn lust en myn libben

Foardrage wie myn lust en myn libben

Tine Teitsma-Siccama - 1929

En der gong gjin dei foarby of der waard thús wol oer toaniel praten. As skoalbern moasten wy faak optrede. Sa skreau ús heit altyd foardrachten foar ús as der yn de famyljerûnte trouwerijen of oare feesten te fieren wiene.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Sjonge en spylje / Feest en feestdagen / Natoer / Ferskaat

Draaioargel: Ik draai it leafst Weense walsen

Draaioargel: Ik draai it leafst Weense walsen

Eduard Bouma - 1938

Twa jier lyn kaam der kunde by my, dy’t Pleatslik Belang Warkum in draaioargel ta hawwe woe. Yn it draaioargelmuseum fan Assen sochten wy in moai lyts, hânsum oargeltsje út.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje / It libben rûn

Muzyk: Fragmint út de Skotse Trije

Muzyk: Fragmint út de Skotse Trije

Muzyk - fragmint Skotse Trije: Hup! sûpengroattenbrij / en ik sil dy wol krije! / Hup! sûpengroattenbrij / en krije sil ik dij!

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Sjonge en spylje

Rients Gratama 80 jier (diel 1)

Rients Gratama 80 jier (diel 1)

Omrop Fryslân

Rients Gratama 80 jier: Kleinkunst, kabaret, akteare, skriuwe, lesjaan en presinteare, alles liket like belangryk. Is dat sa? En wat hat him dat brocht?

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / Sjonge en spylje

Beppe Tryntsje’s brij bloes

Beppe Tryntsje’s brij bloes

Beppe Tryntsje’s brij bloes: it barde op in jûntiid, it wie al yn de hjerst (2x) / doe bekaam beppe Tryntsje / har eigen makke iten net sa bêst

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Sjonge en spylje

Aldershûs

Aldershûs

Wibren Altena - út: De laitsjende wierheid.
Utjouwerij A.J Osinga, Drachten/Ljouwert 1990

Gedicht: Aldershûs - Beltsjeblomkes foar it finster, / ’t jonge fûgelt sjongt sa blier. / Yn it waarme sinneglinster / boartsje berntsjes oer de flier.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje / It libben rûn

Rients Gratama 80 jier (diel 2)

Rients Gratama 80 jier (diel 2)

Omrop Fryslân

Rients Gratama 80 jier: Kleinkunst, kabaret, akteare, skriuwe, lesjaan en presinteare, alles liket like belangryk. Is dat sa? En wat hat him dat brocht?

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / Sjonge en spylje

Ik bin in echt do-re-mi minske

Ik bin in echt do-re-mi minske

Hinke Visser-Oostra - 1922

Behalve fan Hâld Moed yn Marsum wie frou Visser diriginte fan koaren yn Himpens en Jelsum-Koarnjum, fan Jubilate yn Ingelum, fan Exelsior yn Ljouwert en fan it Alderenkoar yn Bilgaard.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje / It libben rûn

De lege toanen fan de bas binne de basis fan it orkest

De lege toanen fan de bas binne de basis fan it orkest

Hans Dreves - 1936

‘Wat it musisearjen foar my betsjut? Ik fyn it sosjale aspekt hiel belangryk. Meielkoar moaie akkoarden meitsje. De lege toanen fan de bas binne de basis fan it orkest.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje / It libben rûn

Diel dizze side