Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Twillingsuske

Twillingsuske

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Anke Fokkema-Kooi

Ik ha sterk it gefoel dat ik in twillingsuske ha en dat ha ik myn hiele libben al hân.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

De Lauwerszee is dicht

De Lauwerszee is dicht

Een film van Han de Vries

Fragmenten uit de 'De Lauwerszee is dicht', een film van Han de Vries over de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. De film werd gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Beroppen

It kin raar rinne…

It kin raar rinne…

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Dictus Benedictus

It waard in grutte húshâlding doe’t Willem en Sijke op 14 april 1917 de lapen gear smieten en mei bern, húsrie en fee fan Drachten nei Kollum ferhuzen.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Folkstún: De grûn is de basis

Folkstún: De grûn is de basis

Jan van den Berg - 1943

Jan van den Berg wie jierrenlang learaar oan de basisskoalle yn Wapserveen. Dêr hie er in folkstún en ûntduts hoe lekker eigenboude griente smeitsje kin.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Natoer

De Afsluitdijk door de tijden heen

De Afsluitdijk door de tijden heen

Fries Film Archief

Korte fragmenten uit diverse films in bezit van het Fries Film Archief. Deze compilatie geeft een summier beeld van de Afsluitdijk door de tijden heen.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Ferskaat

De televyzje

De televyzje

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Lutske Pilat-Hoekstra

Jo geane jûns om sân oere foar it kastje sitten, jo drukke op in knopke, ja werklik wier en dan komt er in menear of in mefrou om te praten oer de dingen dy’t der allegearre barre yn ‘e wrâld.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Deistich libben / Natoer

Dichting van de Afsluitdijk

Dichting van de Afsluitdijk

Fragmenten van Gerrit Aalfs

Fragmenten uit de film van de Harlinger filmmaker Gerrit Aalfs (1892-?) over de bouw en dichting van de Afsluitdijk in 1932.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Beroppen

Ruilferkaveling - Auck Peanstra

Ruilferkaveling - Auck Peanstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Ferskaat / Deistich libben / It libben rûn / Natoer

Landaanwinning aan de Friese noordkust

Landaanwinning aan de Friese noordkust

Fragmenten van Han de Vries

Fragmenten uit 'Van waddenzand tot vruchtbaar land', een film van Han de Vries uit de jaren '50 over de landaanwinning op het wad. De film werd gemaakt in opdracht van de Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Beroppen

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Sjonge en spylje / Feest en feestdagen / Natoer / Ferskaat

Waddeneiland Bosch: Ferdronken ferline

Waddeneiland Bosch: Ferdronken ferline

Omrop Fryslân

Fragment uit een reportage van Omrop Fryslân (2006; productie en regie: Atje Hemminga) over de zoektocht van wetenschappers naar sporen van het verdronken Waddeneiland Bosch.

Fierder lêze

Tema's: Natoer

Badcultuur in het waddengebied

Badcultuur in het waddengebied

Fries Film Archief

Historische filmbeelden van het Fries Film Archief, met mooi filmmateriaal van de Nederlandse badcultuur op de Waddeneilanden vanaf de jaren '30.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Natoer

Deur ut stinkrioal fan Sneek - Henk van der Veer

Deur ut stinkrioal fan Sneek - Henk van der Veer

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen, diskear in ferhaal yn it Snitsers/Snekers

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Natoer / Ferskaat / Beroppen

Aaisykje

Aaisykje

Baukje Wytsma - út: Kom mei in koer, Friese Pers Boekerij bv 2001

Gedicht: Aaisykje - Heit, wêrom hasto my dyn dreamen net ferteld? / Nosto der net mear bist, wit ik fan neat. Hast / kikkerts fongen by de tsjerkhôfsleat? Lake dyn / mem doe’st fytse koest? / Wiest bang yn ‘t tsjuster?

Fierder lêze

Tema's: Sport / Natoer

Diel dizze side