Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Twillingsuske

Twillingsuske

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Anke Fokkema-Kooi

Ik ha sterk it gefoel dat ik in twillingsuske ha en dat ha ik myn hiele libben al hân.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

It Magnusfindel

It Magnusfindel

út: Friese sagen en mythen, J.P. Wiersma, side 40/41/269

Folksferhaal Ferwâlde: Mear as fiifhûndert jier bleau it findel begroeven, sadat it oantinken oan it Magnusfindel hast ferlern gien wie. Oant de hillige Willebrord nei Fryslân kaam wie om it Kristendom te predikjen.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Ferskaat

De ein sûnder kop

De ein sûnder kop

út: Frysk sêgeboek, S.J. van der Molen, side 128/129

Folksferhaal Koudum: In heit út Aldemardum fan wa’t syn bern betsjoend wie, reizge nei de duvelbanner yn Koudum. Dy joech him in fleske mei guod dêr’t de sike oan rûke moast.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen

It kin raar rinne…

It kin raar rinne…

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Dictus Benedictus

It waard in grutte húshâlding doe’t Willem en Sijke op 14 april 1917 de lapen gear smieten en mei bern, húsrie en fee fan Drachten nei Kollum ferhuzen.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

De televyzje

De televyzje

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Lutske Pilat-Hoekstra

Jo geane jûns om sân oere foar it kastje sitten, jo drukke op in knopke, ja werklik wier en dan komt er in menear of in mefrou om te praten oer de dingen dy’t der allegearre barre yn ‘e wrâld.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Deistich libben / Natoer

Harkemaster giel

Harkemaster giel

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Marten Claus

“Ik sjoch it al,” sei Marten Bosma: “Dat is Harkemaster giel.” Marten kaam fan ‘e Westereen, dat ik fertroude it net alhiel.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

It hoefizer…

It hoefizer…

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Aukje Geertsma-IJtsma

Oerpake Anne buorke en arbeide as timmerman. Der siet wol wat jild want beppe Tryntsje hie by har trouwen in smel gouden earizer.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Grethe - Marga Claus

Grethe - Marga Claus

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leauwen / Ferskaat

Us Harm is in gút

Us Harm is in gút

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Hendrik Kloosterman

Se betochten it plan om de roekenêsten út de beammen leech te heljen. Undôgens as se wienen, gongen se stikem de grutte tún fan de baron yn.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Wrakselje mei wetter

Wrakselje mei wetter

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Ineke van der Heide

De put wie mei turf opset en der kaam lekker pompswetter út. Mei in putamerke oan in ketting hellen we wetter út de put.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

De poat stiif

De poat stiif

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Geert Hager

Yn it reiddekte húske oan de Gedempte Vaart, skeef tsjinoer it tsjerkje, seachst gjin ljocht brânen. De gerdinen sieten stiif ticht, alles wie fertsjustere.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Op 'e Smoarhoeke

Op 'e Smoarhoeke

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Marten Claus

Wy hienen in pear jier ferkearing. Der moast earst noch wol in nije wente boud wurde. It âlde stee moast der ôf, mar it koe no heve.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Deistich libben / Natoer / Leafde

De twaling

De twaling

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Geart van der Heide

Hy waard berne en grutbrocht op in boerespultsje yn ‘e miedlannen. Syn heit en mem hiene al rillegau yn ‘e gaten dat it in nifeler wie.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Diel dizze side