Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Bingoferhaal: In feest fan snie

Bingoferhaal: In feest fan snie

Op it skoalleplein wiene alle 74 bern fan ús skoalle út ’e skroeven. Snie! Nimmen woe yn skoalle, noch yn gjin 40 jier! Ek net doe’t master noch in kear om 9 oere de skoalbelle rinkelje liet. Der fleagen wol 60-70 snieballen troch de loft.

Fierder lêze

Tema's: Skoalle / Leafde

Leafde en papier 2

Leafde en papier 2

Doel fan dizze aktiviteit is kontakt meitsje fia papier of fia moderne kommunikaasjemiddels.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Leafde en papier 1

Leafde en papier 1

Doel fan dizze aktiviteit is skriuwe foar it plezier, oantinkens ophelje en meielkoar in spultsje dwaan en elkoar op dy manier better kennen leare.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

’t Boaskjen fan jongelju 1

’t Boaskjen fan jongelju 1

Doel fan dizze aktiviteit is fertelle oer famyljeleden oan wa’t de dielnimmers goede oantinkens hawwe.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Wat in feest!

Wat in feest!

Troch de leafde (op papier) te beskriuwen, komme oantinkens sterker nei boppe. Dat wurdt noch ris fersterke troch it mei elkoar te bepraten.

Fierder lêze

Tema's: Leafde / Feest en feestdagen / Deistich libben / Sjonge en spylje

La vie en rose 1

La vie en rose 1

Doel fan dizze aktiviteit is de âlderein harkje te litten nei muzyk fan eartiids dy’t se sels útkeazen hawwe.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

La vie en rose 2

La vie en rose 2

Doel fan dizze aktiviteit is oantinkens oer leafde, muzyk en dûnsjen ophelje oan 'e hân fan fragen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

't Boaskjen fan jongelju 2

't Boaskjen fan jongelju 2

Doel fan dizze aktiviteit is it opheljen fan oantinkens oan it grutske begjin fan de eigen húshâlding en dêr ûnderfinings oer út te wikseljen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

't Boaskjen fan jongelju 3

't Boaskjen fan jongelju 3

Doel fan dizze aktiviteit is om te diskusjearjen oer famylje en leafdes. It hoecht net perfoarst oer eigen ûnderfinings te gean. It kin ek gean oer opfettings en algemiene trends.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Jan en Tine Hiemstra út De Puollen

Jan en Tine Hiemstra út De Puollen

Ynterview mei Henny Hiemstra oer har âlders Jan en Tine Hiemstra út De Puollen. Jan en Tine hawwe mekoar brieven skreaun yn de perioade 1941 en 1942.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Aise en Afke Kramer út Lippenhuzen

Aise en Afke Kramer út Lippenhuzen

Ynterview mei Afke Kramer-Postma út Lippenhuzen. Sy krige yn 1955 leafdesbrieven fan Aise Kramer.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

De sjarme fan 'e Snitswike - Geart Tigchelaar

De sjarme fan 'e Snitswike - Geart Tigchelaar

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Sport / Ferskaat / It libben rûn / Leafde

Hans en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije

Hans en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije

Ynterview mei Hans (1936-2015) en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije. Yn 1956 skriuwt Hans oan Gaatske as hy yn Wietzendorf en op de kazerne yn Assen ferbliuwt.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Johannes en Trudi Baarsma út Boarnburgum

Johannes en Trudi Baarsma út Boarnburgum

Johannes en Trudi Baarsma (1953-2016) moeten mekoar foar it earst yn 1968 en as Trudi yn Emmeloard ferbliuwt fanwegen staazje skriuwt sy oan Johannes brieven.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Diel dizze side