Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Twillingsuske

Twillingsuske

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Anke Fokkema-Kooi

Ik ha sterk it gefoel dat ik in twillingsuske ha en dat ha ik myn hiele libben al hân.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Leafde en papier 2

Leafde en papier 2

Doel fan dizze aktiviteit is kontakt meitsje fia papier of fia moderne kommunikaasjemiddels.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

Omrop Fryslân

Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Iten en drinken / It libben rûn

It kin raar rinne…

It kin raar rinne…

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Dictus Benedictus

It waard in grutte húshâlding doe’t Willem en Sijke op 14 april 1917 de lapen gear smieten en mei bern, húsrie en fee fan Drachten nei Kollum ferhuzen.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Leafde en papier 1

Leafde en papier 1

Doel fan dizze aktiviteit is skriuwe foar it plezier, oantinkens ophelje en meielkoar in spultsje dwaan en elkoar op dy manier better kennen leare.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

’t Boaskjen fan jongelju 1

’t Boaskjen fan jongelju 1

Doel fan dizze aktiviteit is fertelle oer famyljeleden oan wa’t de dielnimmers goede oantinkens hawwe.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Fryslân 4045 | De loftoarloch

Fryslân 4045 | De loftoarloch

Omrop Fryslân

Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Iten en drinken / It libben rûn

Oranje - Douwe Kootstra

Oranje - Douwe Kootstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Deistich libben / It libben rûn / Feest en feestdagen

La vie en rose 1

La vie en rose 1

Doel fan dizze aktiviteit is de âlderein harkje te litten nei muzyk fan eartiids dy’t se sels útkeazen hawwe.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Kleur - Margryt Poortstra

Kleur - Margryt Poortstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Skoalle / Deistich libben / It libben rûn / Ferskaat

La vie en rose 2

La vie en rose 2

Doel fan dizze aktiviteit is oantinkens oer leafde, muzyk en dûnsjen ophelje oan 'e hân fan fragen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Ruilferkaveling - Auck Peanstra

Ruilferkaveling - Auck Peanstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Ferskaat / Deistich libben / It libben rûn / Natoer

't Boaskjen fan jongelju 2

't Boaskjen fan jongelju 2

Doel fan dizze aktiviteit is it opheljen fan oantinkens oan it grutske begjin fan de eigen húshâlding en dêr ûnderfinings oer út te wikseljen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

't Boaskjen fan jongelju 3

't Boaskjen fan jongelju 3

Doel fan dizze aktiviteit is om te diskusjearjen oer famylje en leafdes. It hoecht net perfoarst oer eigen ûnderfinings te gean. It kin ek gean oer opfettings en algemiene trends.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Diel dizze side