Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

It Magnusfindel

It Magnusfindel

út: Friese sagen en mythen, J.P. Wiersma, side 40/41/269

Folksferhaal Ferwâlde: Mear as fiifhûndert jier bleau it findel begroeven, sadat it oantinken oan it Magnusfindel hast ferlern gien wie. Oant de hillige Willebrord nei Fryslân kaam wie om it Kristendom te predikjen.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Ferskaat

Bingoferhaal: It reiske

Bingoferhaal: It reiske

Se wienen der allegear klear foar, 48 manlju en froulju stiene by de bewaarskoalle te wachtsjen. Klear foar it jierlikse âldereinreiske.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Feest en feestdagen / Ferskaat

In tsien foar algebra

In tsien foar algebra

Geertje Wijbenga-Heeringa - 1926

Ik siet yn Ternaard op de iepenbiere skoalle. Ik koe goed leare. Yn de fjirde klasse die ik by it rekkenjen mei de bern fan de fyfde klasse mei.

Fierder lêze

Tema's: Skoalle / Ferskaat

Mei de bus

Mei de bus

Foar koartere ritsjes koe men mei de fyts wol ta, mar om fierder te reizgjen namen jo earder de bus of de trein. Wat binne de oantinkens oan it busferfier.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / Deistich libben / Ferskaat

Foarlêze & Fertelle

Foarlêze & Fertelle

Foarlêze & Fertelle: in gearwurking tusken skoalbern en âlderein

Fierder lêze

Tema's: Ferskaat

De Afsluitdijk door de tijden heen

De Afsluitdijk door de tijden heen

Fries Film Archief

Korte fragmenten uit diverse films in bezit van het Fries Film Archief. Deze compilatie geeft een summier beeld van de Afsluitdijk door de tijden heen.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Ferskaat

Kleur - Margryt Poortstra

Kleur - Margryt Poortstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Skoalle / Deistich libben / It libben rûn / Ferskaat

Hindeloopen Klederdracht

Hindeloopen Klederdracht

Piet Suir (1953) en Rigtje Wassenaar (1954)

Een compilatie van oude kleurenbeelden over Hindelooper klederdracht van de filmmakers Piet Suir (1953) en Rigtje Wassenaar (1954).

Fierder lêze

Tema's: Sport / Ferskaat

Ruilferkaveling - Auck Peanstra

Ruilferkaveling - Auck Peanstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Ferskaat / Deistich libben / It libben rûn / Natoer

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Sjonge en spylje / Feest en feestdagen / Natoer / Ferskaat

Deur ut stinkrioal fan Sneek - Henk van der Veer

Deur ut stinkrioal fan Sneek - Henk van der Veer

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen, diskear in ferhaal yn it Snitsers/Snekers

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Natoer / Ferskaat / Beroppen

Beroerde tiden - Ate Grypstra

Beroerde tiden - Ate Grypstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Ferskaat / Iten en drinken

De raarwurkjende koekoeksklok - Teake van der Meer

De raarwurkjende koekoeksklok - Teake van der Meer

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Natoer / Ferskaat

De sjarme fan 'e Snitswike - Geart Tigchelaar

De sjarme fan 'e Snitswike - Geart Tigchelaar

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Sport / Ferskaat / It libben rûn / Leafde

Diel dizze side