Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Bingoferhaal: It reiske

Bingoferhaal: It reiske

Se wienen der allegear klear foar, 48 manlju en froulju stiene by de bewaarskoalle te wachtsjen. Klear foar it jierlikse âldereinreiske.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Feest en feestdagen / Ferskaat

Oprop! foar skrikkeldei, Fryske gebrûken en gewoanten?

Oprop! foar skrikkeldei, Fryske gebrûken en gewoanten?

Hoe liket it yn Fryslân mei de gebrûken en gewoanten op skrikkeldei? Wurde der lykas yn Vlaanderen of Noarwegen ek skrikkelkoeken bakt?

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Deistich libben / Feest en feestdagen

Oaljekoekskream: Myn frou is berne yn it moal

Oaljekoekskream: Myn frou is berne yn it moal

Harmen (en Gretha) Koopal - 1923

Har heit Nico hie in oaljekoekskream en sa kaam ik al gau yn de wrâld fan de merkeminsken telâne. Ik fûn dat wol moai, sa’n reizgjend libben.

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Beroppen

Wat in feest!

Wat in feest!

Troch de leafde (op papier) te beskriuwen, komme oantinkens sterker nei boppe. Dat wurdt noch ris fersterke troch it mei elkoar te bepraten.

Fierder lêze

Tema's: Leafde / Feest en feestdagen / Deistich libben / Sjonge en spylje

Oranje - Douwe Kootstra

Oranje - Douwe Kootstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Deistich libben / It libben rûn / Feest en feestdagen

Ien maaiefeest: Keulen hat fluite

Ien maaiefeest: Keulen hat fluite

Heye Ina Riemersma-Keulen - 1919

Wat ik my noch fan de 1 maaie-feesten yn it sin bringe kin? Dat wy as bern yn optocht troch de Legean fytsten, mei in bakje foarop, dêr’t in leuze op stie: De strijders voor de toekomst.

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Beroppen

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Sjonge en spylje / Feest en feestdagen / Natoer / Ferskaat

Keninginnedei: Triennen yn de eagen

Keninginnedei: Triennen yn de eagen

Ymkje de Jong-Vrieswijk - 1919

Wy wiene by ús thús nochal oranjegesind, dat Keninginnedei wie in grut feest, miskien wol it grutste feest fan it jier. Doe’t ik noch in bern wie, fierden wy it fansels op 31 augustus, de jierdei fan keninginne Wilhelmina.

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Skoalle

Jan en Tine Hiemstra út De Puollen

Jan en Tine Hiemstra út De Puollen

Ynterview mei Henny Hiemstra oer har âlders Jan en Tine Hiemstra út De Puollen. Jan en Tine hawwe mekoar brieven skreaun yn de perioade 1941 en 1942.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Aise en Afke Kramer út Lippenhuzen

Aise en Afke Kramer út Lippenhuzen

Ynterview mei Afke Kramer-Postma út Lippenhuzen. Sy krige yn 1955 leafdesbrieven fan Aise Kramer.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

De sjarme fan 'e Snitswike - Geart Tigchelaar

De sjarme fan 'e Snitswike - Geart Tigchelaar

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Sport / Ferskaat / It libben rûn / Leafde

Hans en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije

Hans en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije

Ynterview mei Hans (1936-2015) en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije. Yn 1956 skriuwt Hans oan Gaatske as hy yn Wietzendorf en op de kazerne yn Assen ferbliuwt.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Johannes en Trudi Baarsma út Boarnburgum

Johannes en Trudi Baarsma út Boarnburgum

Johannes en Trudi Baarsma (1953-2016) moeten mekoar foar it earst yn 1968 en as Trudi yn Emmeloard ferbliuwt fanwegen staazje skriuwt sy oan Johannes brieven.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Diel dizze side