Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

De Lauwerszee is dicht

De Lauwerszee is dicht

Een film van Han de Vries

Fragmenten uit de 'De Lauwerszee is dicht', een film van Han de Vries over de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. De film werd gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Beroppen

Leafde en papier 2

Leafde en papier 2

Doel fan dizze aktiviteit is kontakt meitsje fia papier of fia moderne kommunikaasjemiddels.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

Omrop Fryslân

Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Iten en drinken / It libben rûn

Leafde en papier 1

Leafde en papier 1

Doel fan dizze aktiviteit is skriuwe foar it plezier, oantinkens ophelje en meielkoar in spultsje dwaan en elkoar op dy manier better kennen leare.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Mei de bus

Mei de bus

Foar koartere ritsjes koe men mei de fyts wol ta, mar om fierder te reizgjen namen jo earder de bus of de trein. Wat binne de oantinkens oan it busferfier.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / Deistich libben / Ferskaat

Oaljekoekskream: Myn frou is berne yn it moal

Oaljekoekskream: Myn frou is berne yn it moal

Harmen (en Gretha) Koopal - 1923

Har heit Nico hie in oaljekoekskream en sa kaam ik al gau yn de wrâld fan de merkeminsken telâne. Ik fûn dat wol moai, sa’n reizgjend libben.

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Beroppen

’t Boaskjen fan jongelju 1

’t Boaskjen fan jongelju 1

Doel fan dizze aktiviteit is fertelle oer famyljeleden oan wa’t de dielnimmers goede oantinkens hawwe.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Fryslân 4045 | De loftoarloch

Fryslân 4045 | De loftoarloch

Omrop Fryslân

Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Iten en drinken / It libben rûn

Boufakker

Boufakker

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

La vie en rose 1

La vie en rose 1

Doel fan dizze aktiviteit is de âlderein harkje te litten nei muzyk fan eartiids dy’t se sels útkeazen hawwe.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Fisker

Fisker

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Dichting van de Afsluitdijk

Dichting van de Afsluitdijk

Fragmenten van Gerrit Aalfs

Fragmenten uit de film van de Harlinger filmmaker Gerrit Aalfs (1892-?) over de bouw en dichting van de Afsluitdijk in 1932.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Beroppen

La vie en rose 2

La vie en rose 2

Doel fan dizze aktiviteit is oantinkens oer leafde, muzyk en dûnsjen ophelje oan 'e hân fan fragen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Húsfrou

Húsfrou

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Diel dizze side