Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Seizoen

Tema

Regio

Perioade

Katagory

Oantal Dielnimmers

Ynskatte tiid


Wiskje alle filters
Bingoferhaal: In feest fan snie

Bingoferhaal: In feest fan snie

Op it skoalleplein wiene alle 74 bern fan ús skoalle út ’e skroeven. Snie! Nimmen woe yn skoalle, noch yn gjin 40 jier! Ek net doe’t master noch in kear om 9 oere de skoalbelle rinkelje liet. Der fleagen wol 60-70 snieballen troch de loft.

Fierder lêze

Tema's: Skoalle / Leafde

As ik it keatsen net hie, wie ik in deade amtner wurden

As ik it keatsen net hie, wie ik in deade amtner wurden

Frans Helfrich (rjochts) - 1920

Ik haw it keatsen fan ús heit leard, ik moast altyd mei om te oefenjen, wy keatsten dan op it fjild by de Singel. Ik moast efteryn it perk stean.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Twillingsuske

Twillingsuske

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Anke Fokkema-Kooi

Ik ha sterk it gefoel dat ik in twillingsuske ha en dat ha ik myn hiele libben al hân.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

De Lauwerszee is dicht

De Lauwerszee is dicht

Een film van Han de Vries

Fragmenten uit de 'De Lauwerszee is dicht', een film van Han de Vries over de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. De film werd gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Beroppen

Leafde en papier 2

Leafde en papier 2

Doel fan dizze aktiviteit is kontakt meitsje fia papier of fia moderne kommunikaasjemiddels.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

It Magnusfindel

It Magnusfindel

út: Friese sagen en mythen, J.P. Wiersma, side 40/41/269

Folksferhaal Ferwâlde: Mear as fiifhûndert jier bleau it findel begroeven, sadat it oantinken oan it Magnusfindel hast ferlern gien wie. Oant de hillige Willebrord nei Fryslân kaam wie om it Kristendom te predikjen.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Ferskaat

Bingoferhaal: It reiske

Bingoferhaal: It reiske

Se wienen der allegear klear foar, 48 manlju en froulju stiene by de bewaarskoalle te wachtsjen. Klear foar it jierlikse âldereinreiske.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Feest en feestdagen / Ferskaat

Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

Fryslân 4045 | De Molkstaking 1943

Omrop Fryslân

Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Iten en drinken / It libben rûn

Winkellju en SRV's

Winkellju en SRV's

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Utgean

Utgean

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Ierappels

Ierappels

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Draaioargel

Draaioargel

Ofkomstich fan de dvd Sjonge & Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Oprop! foar skrikkeldei, Fryske gebrûken en gewoanten?

Oprop! foar skrikkeldei, Fryske gebrûken en gewoanten?

Hoe liket it yn Fryslân mei de gebrûken en gewoanten op skrikkeldei? Wurde der lykas yn Vlaanderen of Noarwegen ek skrikkelkoeken bakt?

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Deistich libben / Feest en feestdagen

In tsien foar algebra

In tsien foar algebra

Geertje Wijbenga-Heeringa - 1926

Ik siet yn Ternaard op de iepenbiere skoalle. Ik koe goed leare. Yn de fjirde klasse die ik by it rekkenjen mei de bern fan de fyfde klasse mei.

Fierder lêze

Tema's: Skoalle / Ferskaat

Diel dizze side