Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Seizoen

Tema

Regio

Perioade

Katagory

Oantal Dielnimmers

Ynskatte tiid


Wiskje alle filters
Wrakselje mei wetter

Wrakselje mei wetter

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Ineke van der Heide

De put wie mei turf opset en der kaam lekker pompswetter út. Mei in putamerke oan in ketting hellen we wetter út de put.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

De lege toanen fan de bas binne de basis fan it orkest

De lege toanen fan de bas binne de basis fan it orkest

Hans Dreves - 1936

‘Wat it musisearjen foar my betsjut? Ik fyn it sosjale aspekt hiel belangryk. Meielkoar moaie akkoarden meitsje. De lege toanen fan de bas binne de basis fan it orkest.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje / It libben rûn

Baakster en konsultaasjeburo's

Baakster en konsultaasjeburo's

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Keukens

Keukens

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Jierdeifeest

Jierdeifeest

Ofkomstich fan de dvd Feest út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Keatsen hat wat ivichs - Baukje Wytsma

Keatsen hat wat ivichs - Baukje Wytsma

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport

Keninginnedei: Nasjonale feestdei

Keninginnedei: Nasjonale feestdei

Keninginnedei is in nasjonale feestdei dy’t sûnt 1949 fierd wurdt op 30 april, de jierdei fan keninginne Juliana. Earder waard dizze dei fierd op 31 augustus, de jierdei fan har mem keninginne Wilhelmina.

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen

De poat stiif

De poat stiif

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Geert Hager

Yn it reiddekte húske oan de Gedempte Vaart, skeef tsjinoer it tsjerkje, seachst gjin ljocht brânen. De gerdinen sieten stiif ticht, alles wie fertsjustere.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Myn hûntsje

Myn hûntsje

Baukje Wytsma

Gedicht: Myn hûntsje - Ik haw in hiel lyts hûntsje / dat hûntsje is fan my. / Rin ik troch de strjitte / dan rint hy njonken my./ Op syn koarte poatsjes / springt er op en del / en sjocht er frjemde manlju / dan wurdt er o sa fel.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje

It Draaioargel

It Draaioargel

Hoatse de Jong - út: Sljucht en rjucht 1937

Gedicht: It Draaioargel - Hark dochs, wat wyske klinkt dêr oer ’e buorren; / Lit ús ris sjen op ’e ein fan ’e streek. / ’t Is wer dy man mei syn oargel op ’t karke, / En mei dat famke, sa tear en sa bleek.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje

Bouboer

Bouboer

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Leafde yn tiden fan kwark - Rients Gratama

Leafde yn tiden fan kwark - Rients Gratama

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Iten en drinken / Leafde / Ferskaat

Op 'e Smoarhoeke

Op 'e Smoarhoeke

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Marten Claus

Wy hienen in pear jier ferkearing. Der moast earst noch wol in nije wente boud wurde. It âlde stee moast der ôf, mar it koe no heve.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Deistich libben / Natoer / Leafde

Regissearjen is mei de spilers nei it personaazje sykje

Regissearjen is mei de spilers nei it personaazje sykje

Janny Koopmans-van Dam - 1934

Op freedtemiddei hiene wy dan de saneamde bonte middei en dêr hie ik dan gauris de lieding. Dêr is myn ynteresse foar regissearjen miskien wol ûntstien.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje / Beroppen / It libben rûn

De swarte spegel

De swarte spegel

Baukje Wytsma - út: de bondel Thúslûd
Friese Pers Boekerij 1997

Gedicht: De swarte spegel - Fol ûntsach kipet it bern oer de hege râne / fan de reinwettersbak. Oars neat te hearren / as ’t ientoanich drippen op it teare oerflak

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Diel dizze side