Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Seizoen

Tema

Regio

Perioade

Katagory

Oantal Dielnimmers

Ynskatte tiid


Wiskje alle filters
Merkefeest

Merkefeest

Ofkomstich fan de dvd Sjonge & Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Grethe - Marga Claus

Grethe - Marga Claus

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leauwen / Ferskaat

Beppe Tryntsje’s brij bloes

Beppe Tryntsje’s brij bloes

Beppe Tryntsje’s brij bloes: it barde op in jûntiid, it wie al yn de hjerst (2x) / doe bekaam beppe Tryntsje / har eigen makke iten net sa bêst

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Sjonge en spylje

Rients Gratama 80 jier (diel 2)

Rients Gratama 80 jier (diel 2)

Omrop Fryslân

Rients Gratama 80 jier: Kleinkunst, kabaret, akteare, skriuwe, lesjaan en presinteare, alles liket like belangryk. Is dat sa? En wat hat him dat brocht?

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / Sjonge en spylje

Aldershûs

Aldershûs

Wibren Altena - út: De laitsjende wierheid.
Utjouwerij A.J Osinga, Drachten/Ljouwert 1990

Gedicht: Aldershûs - Beltsjeblomkes foar it finster, / ’t jonge fûgelt sjongt sa blier. / Yn it waarme sinneglinster / boartsje berntsjes oer de flier.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje / It libben rûn

Boer

Boer

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Optochten

Optochten

Ofkomstich fan de dvd Sjonge & Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Ien wurd: 'Netsjes' - Ferdinand de Jong

Ien wurd: 'Netsjes' - Ferdinand de Jong

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Deistich libben / It libben rûn / Ferskaat

Us Harm is in gút

Us Harm is in gút

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Hendrik Kloosterman

Se betochten it plan om de roekenêsten út de beammen leech te heljen. Undôgens as se wienen, gongen se stikem de grutte tún fan de baron yn.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Ik bin in echt do-re-mi minske

Ik bin in echt do-re-mi minske

Hinke Visser-Oostra - 1922

Behalve fan Hâld Moed yn Marsum wie frou Visser diriginte fan koaren yn Himpens en Jelsum-Koarnjum, fan Jubilate yn Ingelum, fan Exelsior yn Ljouwert en fan it Alderenkoar yn Bilgaard.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje / It libben rûn

Slachter, bakker en winkelman

Slachter, bakker en winkelman

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Soarch

Soarch

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Brulloftsfeest

Brulloftsfeest

Ofkomstich fan de dvd Feest út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

De winter fan '79 - Sjoerd Bottema

De winter fan '79 - Sjoerd Bottema

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Deistich libben / Ferskaat / Iten en drinken

Alde Maaie

Alde Maaie

Tolve maaie wie fanâlds de dei wêrop pachtboeren en lânarbeiders fan buorkerij wikselen. Ek waard dizze dei faak brûkt foar houliken en om kontrakten ôf te sluten.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen

Diel dizze side