Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Seizoen

Tema

Regio

Perioade

Katagory

Oantal Dielnimmers

Ynskatte tiid


Wiskje alle filters
Ite mei-ino

Ite mei-ino

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Befrijingsfeest

Befrijingsfeest

Ofkomstich fan de dvd Sjonge & Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

De raarwurkjende koekoeksklok - Teake van der Meer

De raarwurkjende koekoeksklok - Teake van der Meer

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Natoer / Ferskaat

Húshâldster: Ik fiel my net minder as in oar

Húshâldster: Ik fiel my net minder as in oar

Tettje Stienstra-Faber - 1916

Ik koe net by heit en mem bliuwe, dêrom ferhierde ik my as húshâldster by boer Nanne Kuperus. Dat wie in gefaarlik plak, de pleats stie tsjin it fleanfjild oan. Mar ik wie net bang.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / It libben rûn

Ik yt noch graach ris in einfûgeltsje

Ik yt noch graach ris in einfûgeltsje

Fetsje Hager-Veenbaas - 1925

Ik mei hiel graach wat aparts ite, lykas asperzjes, in spesjaal suerkoalgerjocht en wytlof mei ham bin ik ek sljocht op. Mar ik bestel by de poelier ek wolris in einfûgeltsje. Hearlik is dat!

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / It libben rûn / Beroppen

Hans en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije

Hans en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije

Ynterview mei Hans (1936-2015) en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije. Yn 1956 skriuwt Hans oan Gaatske as hy yn Wietzendorf en op de kazerne yn Assen ferbliuwt.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Postrinner

Postrinner

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Folksfeest

Folksfeest

Ofkomstich fan de dvd Sjonge & Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Regisseur en akteur

Regisseur en akteur

Ofkomstich fan de dvd Sjonge en Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

De sjarme fan 'e Snitswike - Geart Tigchelaar

De sjarme fan 'e Snitswike - Geart Tigchelaar

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Sport / Ferskaat / It libben rûn / Leafde

Rients Gratama 80 jier (diel 1)

Rients Gratama 80 jier (diel 1)

Omrop Fryslân

Rients Gratama 80 jier: Kleinkunst, kabaret, akteare, skriuwe, lesjaan en presinteare, alles liket like belangryk. Is dat sa? En wat hat him dat brocht?

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / Sjonge en spylje

It wurk fan de húsfrou

It wurk fan de húsfrou

Skieppebekken en frouljushannen moatte altyd gean

Oersjoch wurk fan de húsfrou: waskdei - op ’e line - strike - dútske lekkens en bûnte slopen - kerweikedei - feger en blik - hânskrobber - rúthimmelje - freedzje

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Jirpels

Jirpels

Baukje Wytsma

Gedicht: Us mem is gek op pasta, / ús heit hat leaver rys, / myn broer bestelt in pizza / ús pake fynt soks fiis. / Syn wrâld bestiet út jirpels

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Johannes en Trudi Baarsma út Boarnburgum

Johannes en Trudi Baarsma út Boarnburgum

Johannes en Trudi Baarsma (1953-2016) moeten mekoar foar it earst yn 1968 en as Trudi yn Emmeloard ferbliuwt fanwegen staazje skriuwt sy oan Johannes brieven.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Slikwurker

Slikwurker

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Diel dizze side