Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Seizoen

Tema

Regio

Perioade

Katagory

Oantal Dielnimmers

Ynskatte tiid


Wiskje alle filters
Dirigint

Dirigint

Ofkomstich fan de dvd Feest út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Deur ut stinkrioal fan Sneek - Henk van der Veer

Deur ut stinkrioal fan Sneek - Henk van der Veer

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen, diskear in ferhaal yn it Snitsers/Snekers

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Natoer / Ferskaat / Beroppen

Aaisykje

Aaisykje

Baukje Wytsma - út: Kom mei in koer, Friese Pers Boekerij bv 2001

Gedicht: Aaisykje - Heit, wêrom hasto my dyn dreamen net ferteld? / Nosto der net mear bist, wit ik fan neat. Hast / kikkerts fongen by de tsjerkhôfsleat? Lake dyn / mem doe’st fytse koest? / Wiest bang yn ‘t tsjuster?

Fierder lêze

Tema's: Sport / Natoer

Draaioargel: Ik draai it leafst Weense walsen

Draaioargel: Ik draai it leafst Weense walsen

Eduard Bouma - 1938

Twa jier lyn kaam der kunde by my, dy’t Pleatslik Belang Warkum in draaioargel ta hawwe woe. Yn it draaioargelmuseum fan Assen sochten wy in moai lyts, hânsum oargeltsje út.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje / It libben rûn

Doarpsfideo Grou (1959)

Doarpsfideo Grou (1959)

J.W.L. Adolfs

Doarpsfideo Grou (1959) - J.W.L. Adolfs

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben

Jan en Tine Hiemstra út De Puollen

Jan en Tine Hiemstra út De Puollen

Ynterview mei Henny Hiemstra oer har âlders Jan en Tine Hiemstra út De Puollen. Jan en Tine hawwe mekoar brieven skreaun yn de perioade 1941 en 1942.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Bistedokter

Bistedokter

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Skoft

Skoft

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Keninginnedei

Keninginnedei

Ofkomstich fan de dvd Feest út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Beroerde tiden - Ate Grypstra

Beroerde tiden - Ate Grypstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Ferskaat / Iten en drinken

Muzyk: Fragmint út de Skotse Trije

Muzyk: Fragmint út de Skotse Trije

Muzyk - fragmint Skotse Trije: Hup! sûpengroattenbrij / en ik sil dy wol krije! / Hup! sûpengroattenbrij / en krije sil ik dij!

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Sjonge en spylje

Harkemaster giel

Harkemaster giel

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Marten Claus

“Ik sjoch it al,” sei Marten Bosma: “Dat is Harkemaster giel.” Marten kaam fan ‘e Westereen, dat ik fertroude it net alhiel.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

It hoefizer…

It hoefizer…

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Aukje Geertsma-IJtsma

Oerpake Anne buorke en arbeide as timmerman. Der siet wol wat jild want beppe Tryntsje hie by har trouwen in smel gouden earizer.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Aise en Afke Kramer út Lippenhuzen

Aise en Afke Kramer út Lippenhuzen

Ynterview mei Afke Kramer-Postma út Lippenhuzen. Sy krige yn 1955 leafdesbrieven fan Aise Kramer.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Boerefaam

Boerefaam

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Diel dizze side