Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Seizoen

Tema

Regio

Perioade

Katagory

Oantal Dielnimmers

Ynskatte tiid


Wiskje alle filters
Landaanwinning aan de Friese noordkust

Landaanwinning aan de Friese noordkust

Fragmenten van Han de Vries

Fragmenten uit 'Van waddenzand tot vruchtbaar land', een film van Han de Vries uit de jaren '50 over de landaanwinning op het wad. De film werd gemaakt in opdracht van de Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Beroppen

Tocht 1956

Tocht 1956

Tsjits Peanstra

Gedicht Alvestêdetocht: Tocht 1956 - It is al mear as fjirtich jier ferlyn / dat wy te wachtsjen stiene foar de tocht, / reserveredens op ’e rêch, ’t giet oan / it is noch tsjuster yn de iere moarn

Fierder lêze

Tema's: Sport

Sport spultsje

Sport spultsje

Hokker atribút heart by hokker sport? In sport spultsje!

Fierder lêze

Tema's: Sport

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

In tomme foar Durk - Janny van der Molen

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Sjonge en spylje / Feest en feestdagen / Natoer / Ferskaat

't Boaskjen fan jongelju 2

't Boaskjen fan jongelju 2

Doel fan dizze aktiviteit is it opheljen fan oantinkens oan it grutske begjin fan de eigen húshâlding en dêr ûnderfinings oer út te wikseljen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Mûnder

Mûnder

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Molke

Molke

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Stappe

Stappe

Ofkomstich fan de dvd Feest út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Troch de knibbels en ien-twa-trije-fuort!

Troch de knibbels en ien-twa-trije-fuort!

Tsjits Jonkman-Nauta - 1924

Pake Jolle Nauta wenne yn Grou en kaam faak by ús. Hy wie tige wiis mei my en fûn it moai dat ik sa reedride koe. Ik wie lyts fan stik, mar o sa fûleindich.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Keninginnedei: Triennen yn de eagen

Keninginnedei: Triennen yn de eagen

Ymkje de Jong-Vrieswijk - 1919

Wy wiene by ús thús nochal oranjegesind, dat Keninginnedei wie in grut feest, miskien wol it grutste feest fan it jier. Doe’t ik noch in bern wie, fierden wy it fansels op 31 augustus, de jierdei fan keninginne Wilhelmina.

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Skoalle

Waddeneiland Bosch: Ferdronken ferline

Waddeneiland Bosch: Ferdronken ferline

Omrop Fryslân

Fragment uit een reportage van Omrop Fryslân (2006; productie en regie: Atje Hemminga) over de zoektocht van wetenschappers naar sporen van het verdronken Waddeneiland Bosch.

Fierder lêze

Tema's: Natoer

Badcultuur in het waddengebied

Badcultuur in het waddengebied

Fries Film Archief

Historische filmbeelden van het Fries Film Archief, met mooi filmmateriaal van de Nederlandse badcultuur op de Waddeneilanden vanaf de jaren '30.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Natoer

't Boaskjen fan jongelju 3

't Boaskjen fan jongelju 3

Doel fan dizze aktiviteit is om te diskusjearjen oer famylje en leafdes. It hoecht net perfoarst oer eigen ûnderfinings te gean. It kin ek gean oer opfettings en algemiene trends.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Skoalmaster

Skoalmaster

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Bern oant iten

Bern oant iten

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Diel dizze side