Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Resept foar spekulaas

Resept foar spekulaas

Oan de hân fan dit resept kinne jo sels of mei inoar spekulaas bakke.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Feest en feestdagen / Deistich libben

Geale Knyn - Ferdinand de Jong

Geale Knyn - Ferdinand de Jong

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Natoer / Ferskaat / Iten en drinken

Goed personiel - Ate Grypstra

Goed personiel - Ate Grypstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Skoalle / Deistich libben / Ferskaat

Gjin kleur - Neeltje Bonnema

Gjin kleur - Neeltje Bonnema

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Deistich libben / Ferskaat

Help - Mindert Wijnstra

Help - Mindert Wijnstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Iten en drinken / Ferskaat

Krantekueren - Ytsje Hettinga

Krantekueren - Ytsje Hettinga

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Ferskaat

Masseren - Johan Veenstra. Stellingwarfs

Masseren - Johan Veenstra. Stellingwarfs

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen. Diskear in ferhaal yn it Stellingwarfs.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Ferskaat

Diel dizze side