Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Seizoen

Tema

Regio

Perioade

Katagory

Oantal Dielnimmers

Ynskatte tiid


Wiskje alle filters
La vie en rose 1

La vie en rose 1

Doel fan dizze aktiviteit is de âlderein harkje te litten nei muzyk fan eartiids dy’t se sels útkeazen hawwe.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Fisker

Fisker

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Moarns-, middeis- en jûnsiten

Moarns-, middeis- en jûnsiten

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Bandsje

Bandsje

Ofkomstich fan de dvd Sjonge en Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Kleur - Margryt Poortstra

Kleur - Margryt Poortstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Skoalle / Deistich libben / It libben rûn / Ferskaat

Ik fyn dat mienskiplike fan fuotbaljen sa moai

Ik fyn dat mienskiplike fan fuotbaljen sa moai

Siep Hettinga - 1920

Wannear’t ik mei fuotbaljen begûn bin? Ik fuotballe eins altyd al. Mei tennisballen, dy’t wy út de sleat fisken, wy wennen neist de tennisbaan.

Fierder lêze

Tema's: Sport

De televyzje

De televyzje

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Lutske Pilat-Hoekstra

Jo geane jûns om sân oere foar it kastje sitten, jo drukke op in knopke, ja werklik wier en dan komt er in menear of in mefrou om te praten oer de dingen dy’t der allegearre barre yn ‘e wrâld.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Deistich libben / Natoer

Dichting van de Afsluitdijk

Dichting van de Afsluitdijk

Fragmenten van Gerrit Aalfs

Fragmenten uit de film van de Harlinger filmmaker Gerrit Aalfs (1892-?) over de bouw en dichting van de Afsluitdijk in 1932.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Beroppen

Hindeloopen Klederdracht

Hindeloopen Klederdracht

Piet Suir (1953) en Rigtje Wassenaar (1954)

Een compilatie van oude kleurenbeelden over Hindelooper klederdracht van de filmmakers Piet Suir (1953) en Rigtje Wassenaar (1954).

Fierder lêze

Tema's: Sport / Ferskaat

La vie en rose 2

La vie en rose 2

Doel fan dizze aktiviteit is oantinkens oer leafde, muzyk en dûnsjen ophelje oan 'e hân fan fragen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Ruilferkaveling - Auck Peanstra

Ruilferkaveling - Auck Peanstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Ferskaat / Deistich libben / It libben rûn / Natoer

Húsfrou

Húsfrou

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Kofje

Kofje

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Muzyk yn tsjerke

Muzyk yn tsjerke

Ofkomstich fan de dvd Sjonge & Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Ien maaiefeest: Keulen hat fluite

Ien maaiefeest: Keulen hat fluite

Heye Ina Riemersma-Keulen - 1919

Wat ik my noch fan de 1 maaie-feesten yn it sin bringe kin? Dat wy as bern yn optocht troch de Legean fytsten, mei in bakje foarop, dêr’t in leuze op stie: De strijders voor de toekomst.

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Beroppen

Diel dizze side