Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Johannes en Trudi Baarsma út Boarnburgum

Johannes en Trudi Baarsma út Boarnburgum

Johannes en Trudi Baarsma (1953-2016) moeten mekoar foar it earst yn 1968 en as Trudi yn Emmeloard ferbliuwt fanwegen staazje skriuwt sy oan Johannes brieven.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Ien wurd: 'Netsjes' - Ferdinand de Jong

Ien wurd: 'Netsjes' - Ferdinand de Jong

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Deistich libben / It libben rûn / Ferskaat

De winter fan '79 - Sjoerd Bottema

De winter fan '79 - Sjoerd Bottema

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Deistich libben / Ferskaat / Iten en drinken

Alde Maaie

Alde Maaie

Tolve maaie wie fanâlds de dei wêrop pachtboeren en lânarbeiders fan buorkerij wikselen. Ek waard dizze dei faak brûkt foar houliken en om kontrakten ôf te sluten.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen

Op 'e Smoarhoeke

Op 'e Smoarhoeke

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Marten Claus

Wy hienen in pear jier ferkearing. Der moast earst noch wol in nije wente boud wurde. It âlde stee moast der ôf, mar it koe no heve.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Deistich libben / Natoer / Leafde

Nei de moanne of nei Frjentsjer - Hans Molema

Nei de moanne of nei Frjentsjer - Hans Molema

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Ferskaat / Natoer

Resept foar taaitaai

Resept foar taaitaai

Oan de hân fan dit resept kinne jo sels of mei inoar taaitaai bakke.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Feest en feestdagen / Deistich libben

't Koffertsy - Leendert Ferwerda

't Koffertsy - Leendert Ferwerda

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Deistich libben / It libben rûn

By de smid

By de smid

Troch it ferhaal foar te lêzen en oer it berop smid te praten wurdt elkenien meinommen nei de tiid dat der in smid yn it doarp, of yn de stêd wie.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / Deistich libben / Ferskaat

Typysk Teake (diel 1)

Typysk Teake (diel 1)

Omrop Fryslân

In rige fan 2 programma's oer Teake van der Meer en syn typkes as Lytse Teake.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Sjonge en spylje

Biljerte - Douwe Kootstra

Biljerte - Douwe Kootstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Deistich libben / Ferskaat / Leafde

Typysk Teake (diel 2)

Typysk Teake (diel 2)

Omrop Fryslân

In rige fan 2 programma's oer Teake van der Meer en syn typkes as Lytse Teake.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Sjonge en spylje

Bûsdoeken - Auck Peanstra

Bûsdoeken - Auck Peanstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Ferskaat / Leafde

Resept foar pipernuten

Resept foar pipernuten

Net mear wachtsje op de bakker. Oan de hân fan dit resept kinne jo sels of mei-inoar pipernuten bakke.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Feest en feestdagen / Deistich libben

De reep - Thys Wadman

De reep - Thys Wadman

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Iten en drinken / Ferskaat

Diel dizze side