Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Seizoen

Tema

Regio

Perioade

Katagory

Oantal Dielnimmers

Ynskatte tiid


Wiskje alle filters
Ik libbe foar it biljerten

Ik libbe foar it biljerten

Henk van der Veer - 1938

Yn ús rûnte en hjir yn it doarp wiene je in útsûndering as je oan biljerten diene. Der waard hjir keatst en fuotballe, en biljerte yn in kafee, dat koe hielendal net.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Beppe Styntsje

Beppe Styntsje

Wibren Altena - út: De laitsjende wierheid
Utjouwerij A.J. Osinga, Drachten/Ljouwert 1990

Gedicht: Beppe Styntsje - Beppe Styntsje rûn foar in bakker / mei in swiere bôlekoer. / Hoe’t it koe, mar de earme stakker / hâlde wyks ek noch wat oer.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje

Doarpsfideo Wijckel (1959-1960)

Doarpsfideo Wijckel (1959-1960)

J.W.L. Adolfs

Doarpsfideo Wijckel (1959-1960) - J.W.L. Adolfs

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben

Oranje - Douwe Kootstra

Oranje - Douwe Kootstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Sport / Deistich libben / It libben rûn / Feest en feestdagen

’t Boaskjen fan jongelju 1

’t Boaskjen fan jongelju 1

Doel fan dizze aktiviteit is fertelle oer famyljeleden oan wa’t de dielnimmers goede oantinkens hawwe.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Wat in feest!

Wat in feest!

Troch de leafde (op papier) te beskriuwen, komme oantinkens sterker nei boppe. Dat wurdt noch ris fersterke troch it mei elkoar te bepraten.

Fierder lêze

Tema's: Leafde / Feest en feestdagen / Deistich libben / Sjonge en spylje

De Langsleattemer man

De Langsleattemer man

In folksferhaal oer De Langsleattemer man. Ferskate lju ha him dêr sjoen. De bern doarsten jûns net om in boadskip en de âlden ek net.

Fierder lêze

Tema's:

Fryslân 4045 | De loftoarloch

Fryslân 4045 | De loftoarloch

Omrop Fryslân

Nei oanlieding fan 70 jier befrijing is Fryslân DOK snein begûn mei de histoaryske dokumintêresearje ‘Fryslân 4045 | Wat de oarloch mei ús die’.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Iten en drinken / It libben rûn

Boufakker

Boufakker

Ofkomstich fan de dvd Beroppen út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen

Picknicke

Picknicke

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Muzykkorps

Muzykkorps

Ofkomstich fan de dvd Sjonge en Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Gymnastyk is myn lust en myn libben

Gymnastyk is myn lust en myn libben

Geartsje Bottema-Santema - 1931

Yn de earste klasse fan de legere skoalle kaam ik al op gymnastyk yn Wurdum, by KDO (Kracht door Oefening). Ik fûn it fuortdaliks prachtich: gymnastyk, dat diest meielkoar en dat fûn ik eins noch it aldermoaiste.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Folkstún: De grûn is de basis

Folkstún: De grûn is de basis

Jan van den Berg - 1943

Jan van den Berg wie jierrenlang learaar oan de basisskoalle yn Wapserveen. Dêr hie er in folkstún en ûntduts hoe lekker eigenboude griente smeitsje kin.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Natoer

De Afsluitdijk door de tijden heen

De Afsluitdijk door de tijden heen

Fries Film Archief

Korte fragmenten uit diverse films in bezit van het Fries Film Archief. Deze compilatie geeft een summier beeld van de Afsluitdijk door de tijden heen.

Fierder lêze

Tema's: Natoer / Ferskaat

Foardrage wie myn lust en myn libben

Foardrage wie myn lust en myn libben

Tine Teitsma-Siccama - 1929

En der gong gjin dei foarby of der waard thús wol oer toaniel praten. As skoalbern moasten wy faak optrede. Sa skreau ús heit altyd foardrachten foar ús as der yn de famyljerûnte trouwerijen of oare feesten te fieren wiene.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje

Diel dizze side