Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Kleur - Margryt Poortstra

Kleur - Margryt Poortstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Skoalle / Deistich libben / It libben rûn / Ferskaat

De televyzje

De televyzje

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Lutske Pilat-Hoekstra

Jo geane jûns om sân oere foar it kastje sitten, jo drukke op in knopke, ja werklik wier en dan komt er in menear of in mefrou om te praten oer de dingen dy’t der allegearre barre yn ‘e wrâld.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Deistich libben / Natoer

La vie en rose 2

La vie en rose 2

Doel fan dizze aktiviteit is oantinkens oer leafde, muzyk en dûnsjen ophelje oan 'e hân fan fragen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Ruilferkaveling - Auck Peanstra

Ruilferkaveling - Auck Peanstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Ferskaat / Deistich libben / It libben rûn / Natoer

't Boaskjen fan jongelju 2

't Boaskjen fan jongelju 2

Doel fan dizze aktiviteit is it opheljen fan oantinkens oan it grutske begjin fan de eigen húshâlding en dêr ûnderfinings oer út te wikseljen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Badcultuur in het waddengebied

Badcultuur in het waddengebied

Fries Film Archief

Historische filmbeelden van het Fries Film Archief, met mooi filmmateriaal van de Nederlandse badcultuur op de Waddeneilanden vanaf de jaren '30.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Natoer

Deur ut stinkrioal fan Sneek - Henk van der Veer

Deur ut stinkrioal fan Sneek - Henk van der Veer

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen, diskear in ferhaal yn it Snitsers/Snekers

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Natoer / Ferskaat / Beroppen

't Boaskjen fan jongelju 3

't Boaskjen fan jongelju 3

Doel fan dizze aktiviteit is om te diskusjearjen oer famylje en leafdes. It hoecht net perfoarst oer eigen ûnderfinings te gean. It kin ek gean oer opfettings en algemiene trends.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Leafde / It libben rûn

Beroerde tiden - Ate Grypstra

Beroerde tiden - Ate Grypstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Ferskaat / Iten en drinken

Doarpsfideo Grou (1959)

Doarpsfideo Grou (1959)

J.W.L. Adolfs

Doarpsfideo Grou (1959) - J.W.L. Adolfs

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben

Jan en Tine Hiemstra út De Puollen

Jan en Tine Hiemstra út De Puollen

Ynterview mei Henny Hiemstra oer har âlders Jan en Tine Hiemstra út De Puollen. Jan en Tine hawwe mekoar brieven skreaun yn de perioade 1941 en 1942.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

De raarwurkjende koekoeksklok - Teake van der Meer

De raarwurkjende koekoeksklok - Teake van der Meer

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Natoer / Ferskaat

Aise en Afke Kramer út Lippenhuzen

Aise en Afke Kramer út Lippenhuzen

Ynterview mei Afke Kramer-Postma út Lippenhuzen. Sy krige yn 1955 leafdesbrieven fan Aise Kramer.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Hans en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije

Hans en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije

Ynterview mei Hans (1936-2015) en Gaatske de Jong út Drachtster Kompenije. Yn 1956 skriuwt Hans oan Gaatske as hy yn Wietzendorf en op de kazerne yn Assen ferbliuwt.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leafde / Feest en feestdagen

Grethe - Marga Claus

Grethe - Marga Claus

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / It libben rûn / Leauwen / Ferskaat

Diel dizze side