Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Seizoen

Tema

Regio

Perioade

Katagory

Oantal Dielnimmers

Ynskatte tiid


Wiskje alle filters
Nei skoalle yn in omkearde winterjas

Nei skoalle yn in omkearde winterjas

Wijpkje de Vries-Hiemstra - 1928

Ik hie in ‘omkearde’ winterjas. Dy hie ús mem sels makke út in âld jas fan ús heit. Se hie der sa’n protte wurk fan hân, dat doe’t in slip fan dy jas yn myn fytstsjil rekke en it allegear gatsjes wie, doarst ik dat thús net heal te fertellen.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Skoalle / Iten en drinken

De ein sûnder kop

De ein sûnder kop

út: Frysk sêgeboek, S.J. van der Molen, side 128/129

Folksferhaal Koudum: In heit út Aldemardum fan wa’t syn bern betsjoend wie, reizge nei de duvelbanner yn Koudum. Dy joech him in fleske mei guod dêr’t de sike oan rûke moast.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen

Kuorbaljen: Denk om Mattie, zij schiet van verre

Kuorbaljen: Denk om Mattie, zij schiet van verre

Mattie Zwart-Pool (midden) - 1923

Wy wiene as trettjinjierrigen fan it doarp allegear tagelyk begûn mei kuorbaljen en letter hawwe wy jierren mei deselde ploech spile. Dat wie echt in hiel hecht team.

Fierder lêze

Tema's: Sport

Húshâldlik: It Agafornús wie in útkomst!

Húshâldlik: It Agafornús wie in útkomst!

Catharina Maria Hettinga - 1917

Ik koe de Ulo wol dwaan, mar ik woe mem net ôffalle en sei dat ik thús helpe woe. Mar ik wie de jongste en der wiene genôch famkes, dat húshâldlik wurk wie der eins net foar my.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

It kin raar rinne…

It kin raar rinne…

Yllustraasje:
Noël Hariri - Tekst: Dictus Benedictus

It waard in grutte húshâlding doe’t Willem en Sijke op 14 april 1917 de lapen gear smieten en mei bern, húsrie en fee fan Drachten nei Kollum ferhuzen.

Fierder lêze

Tema's: Leauwen / Natoer / It libben rûn

Hindeloopen historisch erfgoed

Hindeloopen historisch erfgoed

Compilatie Fries Film Archief

Een selectie van historische filmbeelden van Hindeloopen: 1933 (Gerrit Aalfs), 1941 (Piet Wagter), 1948, 1963, 1965 (Johan Adolfs).

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben

Leafde en papier 1

Leafde en papier 1

Doel fan dizze aktiviteit is skriuwe foar it plezier, oantinkens ophelje en meielkoar in spultsje dwaan en elkoar op dy manier better kennen leare.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / It libben rûn / Leafde

Mei de bus

Mei de bus

Foar koartere ritsjes koe men mei de fyts wol ta, mar om fierder te reizgjen namen jo earder de bus of de trein. Wat binne de oantinkens oan it busferfier.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / Deistich libben / Ferskaat

Foarlêze & Fertelle

Foarlêze & Fertelle

Foarlêze & Fertelle: in gearwurking tusken skoalbern en âlderein

Fierder lêze

Tema's: Ferskaat

Fisk

Fisk

Ofkomstich fan de dvd Iten & Drinken út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken

Piano en fioele

Piano en fioele

Ofkomstich fan de dvd Sjonge en Spylje út de Datwiedoesa-rige. De rige is in gearwurkingsprojekt fan Bibliotheek Service Fryslân, Thuiszorg, Omrop Fryslân, it Fries Filmarchief en de Afûk en is mooglik makke troch subsydzje fan de provinsje Fryslân.

Fierder lêze

Tema's: Sjonge en spylje

Keatspublyk

Keatspublyk

Baukje Wytsma

Gedicht - Keatspublyk: Deun op mekoar op ‘e banken, / ienriedich en mei ynholden emoasjes, / befolket it keatspublyk de Fryske arena’s

Fierder lêze

Tema's: Sport

Op de foto

Op de foto

Dizze dei is oars, dizze dei is spannend: wy komme mei de hiele skoalle op de foto!

Fierder lêze

Tema's: Skoalle

Oaljekoekskream: Myn frou is berne yn it moal

Oaljekoekskream: Myn frou is berne yn it moal

Harmen (en Gretha) Koopal - 1923

Har heit Nico hie in oaljekoekskream en sa kaam ik al gau yn de wrâld fan de merkeminsken telâne. Ik fûn dat wol moai, sa’n reizgjend libben.

Fierder lêze

Tema's: Feest en feestdagen / Beroppen

Diel dizze side