Aktiviteiten

Dat wie doe sa

Dat wie doe sa biedt in soad nijsgjirrige ferhalen, fideo's, foto's, muzyk en oare lûdsfragminten fan doe. It materiaal beljochtet it resinte ferline fan alle kanten en jout oanlieding ta reaksjes en ferhalen. ‘Dat wie doe sa’ giet oer ‘doe’ mar is altyd by de tiid. Dat makket Dat wie doe sa nijsgjirrich foar âlderen, har bern, mar ek foar professionals yn de soarch.

 

 

Dat wie doe sa is ûnderdiel fan it projekt Frysk yn 'e soarch. Sjoch foar mear ynformaasje op de website friesindezorg.frl.

Brûk de knop 'filterje resultaten' as jo wat spesifyks sykje, of lit jo ferrasse troch it ûndersteand oersjoch. Hawwe jo weardefolle oanfollings, suggestjes of nije aktiviteiten? Mail se dan nei datwiedoesa@afuk.nl.

Filterje resultaten

Seizoen

Tema

Regio

Perioade

Katagory

Oantal Dielnimmers

Ynskatte tiid


Wiskje alle filters
Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

Postkantoar: Myn wurk is myn hobby

Minke de Vries - 1927

Yn 1972 hawwe se my frege oft ik behearder wurde woe fan it postkantoar yn Warkum. Ik miende dat ik net wer nei Warkum ta woe, mar it is der al fan kommen.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / It libben rûn

Gjin kleur - Neeltje Bonnema

Gjin kleur - Neeltje Bonnema

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Deistich libben / Ferskaat

Slachterij: Wat fetter wat better

Slachterij: Wat fetter wat better

Aalse Adema - 1931

Yn 1960 kaam slachterij Van der Molen hjir frij. Us heit hat de slachterij ferkocht, Antje en ik binne troud en ha de slachterij fan Earnewâld kocht.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / It libben rûn

Help - Mindert Wijnstra

Help - Mindert Wijnstra

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Iten en drinken / Ferskaat

Libbenslang yn de ruften

Libbenslang yn de ruften

Tineke Faber-Kiewid - 1944

Sa bin ik op de roomske oplieding foar kreamfersoarchsters yn Denekamp kommen, dat wie in teoretyske oplieding fan trije moanne. Wy wennen doe yn in ynternaat. Doe ha ik noch in jier in praktykoplieding hân yn Ljouwert.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / It libben rûn

In Flam - Riek Landman

In Flam - Riek Landman

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Leafde / Natoer / It libben rûn / Skoalle

Smidderij: Tsien desibels tefolle

Smidderij: Tsien desibels tefolle

Fonger de Vlas - 1935

Ik wenne yn Burdaard en haw hjir oan de Mounewei oant 2000 in smidderij hân. As it oan my lei, hie ik dat noch, want ik die myn wurk mei in protte nocht.

Fierder lêze

Tema's: Beroppen / It libben rûn

Krantekueren - Ytsje Hettinga

Krantekueren - Ytsje Hettinga

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Ferskaat

Oan de flecht is te sjen oft se aaien ha

Oan de flecht is te sjen oft se aaien ha

Piebe Hovenga - 1937

Oft aaisykjen in sport is? Ja, ik fyn it in echte sport. Je moatte it stadichoan leare. Lang net elkenien kin it. Der binne guon, dy ha der gjin ferstân fan en sille dat ek noait krije.

Fierder lêze

Tema's: Sport / Natoer

Masseren - Johan Veenstra. Stellingwarfs

Masseren - Johan Veenstra. Stellingwarfs

Foar elkenien dy't nijsgjirrich is nei Fryske ferhalen. Diskear in ferhaal yn it Stellingwarfs.

Fierder lêze

Tema's: Deistich libben / Beroppen / Ferskaat

Toarstich yn ’e ûngetiid

Toarstich yn ’e ûngetiid

It wie wer in drokte fan komsa om hûs en hear, want it hea moast fan it lân. Wurk oan de winkel… ûngetiid! Moarns om in oere as fjouwer rôp ús heit al dat it tiid wie om te melken.

Fierder lêze

Tema's: Iten en drinken / Beroppen

Dûns - Jan Siebelink

Dûns - Jan Siebelink

Jan Siebelink

Skreaun foar de Fryske Foarlêslunch en op 7 oktober 2016 foarlêzen troch Hylke Speerstra.

Fierder lêze

Tema's:

Diel dizze side