Downloads

  • Frysktalige GDS 8
  • Frysktalige MMSE
  • Friese taalatlas 2015 Nederlandstalige editie
  • Fryske taalatlas 2015 Friestalige editie
  • Streektalenatlas Fryslân 2014
  • Multilingualism in nursing in Friesland<br>homes - 2014 (EN)
  • Hokker taal prate jo?<br>2013 (NL/FRL)
  • De Fryske taalatlas <br>2011 (FRL)
  • De Fryske taalatlas <br>2011 (NL)
  • A-j plat kunt praoten, mu-j 't <br>nie laoten - 2005 (NL)


Uw gegevens

* Verplichte velden

Deel deze pagina